Pozivi

Saziv 20. sjednicu Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

 

27.12.2017 15:43
koja će se održati u petak 29.12.2017. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama BKC-a
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske
slobode Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-656-1/17
Tuzla, 27.11.2017.g.


Na osnovu člana 23. Poslovnika o radu Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

S A Z I V A
dvadesetu sjednicu Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode,
koja će se održati u petak 29.12.2017. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama BKC-a

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje predstavke Udruženja građana “SPO 15. maj” Tuzla
2. Razmatranje vijećničkog ptanja u vezi imenovanja Vijeća nacionalnih manjina
Tuzlanskog kantona
3. Razmatranje predstavke Anera Čanovića iz Tuzle
4. Upoznavanje sa primjedbama Saveza udruženja slijepih građana Tuzlanskog
kantona na nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu i nacrt Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
5. Upoznavanje sa izjašnjenjem direktora JU OŠ “Miričina” Gračanica u vezi
predtavke Alić Emke iz Dobošnice
6. Tekuća pitanjaPredsjednik
Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode
Slađan Ilić, v.r.
0 0