Pozivi

Saziv 19. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u petak, 14.2.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

07.02.2020 11:58
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-84-1/20
Tuzla, 4.2.2020. g.

Na osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. stav (1) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 13/19), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona


S a z i v a

devetnaestu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u petak, 14.2.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli


Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli
2. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica
3. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona
5. Razmatranje prigovora i donošenje odluka o prigovorima na Odluku o imenovanju Nezavisnog odbora
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju člana Nezavisnog odbora
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
8. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini
9. Razmatranje federalnog nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, radi davanja mišljenja Skupštine Tuzlanskog kantonaPredsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Žarko Vujović
0 0