Pozivi

Saziv 18. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

koja će se održati u srijedu, 29.1.2020. godine, sa početkom u 11,00 sati, u Plavoj sali BKC-a Tuzla

24.01.2020 15:30
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-41-2/20
Tuzla, 24.1.2020.g.


Na osnovu člana člana 59. a u vezi sa članom 57. stav (3) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 13/19), na prijedlog 1/3 poslanika (12 poslanika) u Skupštini Tuzlanskog kantona, predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantonaS a z i v a

osamnaestu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera,
koja će se održati u srijedu 29.1.2020. godine, sa početkom u 11,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u TuzliZa sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:

Dnevni red sjednice bit će predložen na samoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera


Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Žarko Vujović
0 0