Pozivi

Saziv 16. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u ponedjeljak, 16.12.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

09.12.2019 11:03
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-522-1/19
Tuzla, 6.12.2019. g.

Na osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. stav (1) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 13/19), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona

S a z i v a

šesnaestu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u ponedjeljak, 16.12.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu
5. Razmatranje nacrta Zakona o pečatu Tuzlanskog kantona
6. Razmatranje prijedloga i donošenje:
a) Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o reprogramu obaveza po osnovu III Stand by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom
b) Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o reprogramu obaveza po osnovu IV Stand by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom
c) Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o reprogramu obaveza po osnovu Podugovora o kreditu za Projekat rekonstrukcije Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim Planom implementacije u Tuzlanskom kantonu
8. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar – juni 2019. godine
9. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2017/2018. godini
10. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2018/2019. godiniPredsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Žarko Vujović
0 0