Pozivi

Saziv 1. sjednice Komisije za rad i socijalnu politiku

koja će se održati u srijedu 03.06.2020. godine, sa početkom u 12,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

01.06.2020 10:27
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za rad i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-363-1/20
Tuzla, 29.05.2020.g.


Na osnovu člana 43. Poslovnika o radu Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
prvu sjednicu Komisije za rad i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu 03.06.2020. godine,
sa početkom u 12,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći


D n e v n i r e d:

1. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona
2. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije

Hasiba Kurtić,v.r.
0 0