Izvještaji o realizaciji PR

INFORMACIJA O REALIZACIJI PROGRAMA RADA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2014. GODINE

 

12.02.2015 15:30
Slika
 

Programom rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2014. godinu utvrđeni su najaktuelniji zadaci na planu:

 • normativne djelatnosti i
 • analitičko-informativne djelatnosti.

 

            U periodu januar – decembar 2014. godine održano je 17 sjednica, od kojih:

- 7 regulatornih sjednica

- 8 sjednica hitnog karaktera

- 2 svečane sjednice:

 • u povodu 1. marta – Dana nezavisnosti BiH
 • u povodu 25. novembra – Dana državnosti BiH

 

            U pripremama sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona posebno treba istaknuti rad radnih tijela Skupštine, s obzirom da su dali svoj doprinos u pripremi materijala koji su bili predmet razmatranja Skupštine. 

 

Za analizirajući period, radna tijela Skupštine održala su 150 sjednica, i to:

 

1. Zakonodavno-pravna                                                                                       8 sjednica

2. Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku                                11 sjednica

3. Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mlade                                             7 sjednica

4. Komisija za poljoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša                                14 sjednica

5. Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku                                                  7 sjednica

6. Administrativna komisija                                                                                10 sjednica

7. Komisija za ustavna pitanja                                                                                 4 sjednica

8. Komisija za borbu protiv korupcije                                                                   8 sjednica

9. Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode                                1 sjednica

10. Komisija za jednakopravnost spolova                                                             2 sjednica

11. Komisija za izbor i imenovanja                                                                         6 sjednica

 

Služba Skupštine, u periodu od 1.1.2014. do 31.12.2014. godine, izdala je 17 brojeva "Službenih novina Tuzlanskog kantona".

Za potrebe boljeg upozvanja sa radom i informisanja novih poslanika Skupštine TK, Služba Skupštine je, u saradnji sa OSCE-om, pripremila i izdala Vodič za poslanike i publikaciju u kojoj su sadržani Ustav Tuzlanskog kantona, Poslovnik Skupštine Tuzlanskog kantona i Kodeks ponašanja izabranih zvaničnika i nosioca izvršnih funkcija Tuzlanskog kantona .

Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona održao je 34 sjednice.

 

            Na 7 regulatorno radnih i 8 sjednica hitnog karaktera Skupštine Tuzlanskog kantona razmatrano je 99 tačaka dnevnog reda (u prosjeku po sjednici 6,6 tačaka dnevnog reda), na kojima je doneseno:

 

 

- 26 zakona:

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu
 3. Zakon o prestanku primjene Zakona o preuzimanju prava osnivača prema RO Zavod za zdravstvenu zaštitu
 4. Zakon o dopuni Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2014. godinu
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica
 6. Zakon o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
 7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
 8. Zakon o podsticajima za zapošljavanje i intervencijama u privrednim subjektima
 9. Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona
 10. Zakon o turističkoj djelatnosti
 11. Zakon o dopunama Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon
 12. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh zaštićenim pejzažom "Konjuh"
 13. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona
 14. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
 15. Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu
 16. Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona
 17. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona
 18. Zakon o izmjeni Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona
 19. Zakon o regulisanju dospjelih a neuplaćenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Tuzlanskom kantonu
 20. Zakona o dopuni Zakona o koncesijama
 21. Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu
 22. Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu (VIII. saziv)
 23. Nacrt Zakona o zaštiti od buke
 24. Nacrt Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
 25. Nacrt Zakona o obrazovanju odraslih
 26. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

 

            - 61 odluka:

 1. Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Tuzlanskog kantona.
 2. Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad Zavodom za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona uz prihvaćene amandmane.
 3. Odluka o imenovanju člana Nezavisnog odbora.
 4. Odluka o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona, kojom se za člana Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode umjesto Denisa Talovića imenuje Azra Damadžić.
 5. Odluka o usvajanju Akcionog plana za mlade Tuzlanskog kantona za 2014. godinu
 6. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona.
 7. Odluka o razrješenju Vlade Tuzlanskog kantona.
 8. Odluka o davanju ovlaštenja sekretarima ministarstava u cilju funkcionisanja ministarstava Tuzlanskog kantona
 9. Odluka o potpisnicima sa JRT Tuzlanskog kantona
 10. Odluka u vezi finansiranja Tuzlanskog kantona
 11. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaća i naknada funkcionera koje bira ili imenuje Skupština Tuzlanskog kantona i naknada za vršenje funkcije poslanicima u Skupštini Tuzlanskog kantona.
 12. Odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije 11010002 „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ za korisnika budžetske organizacije 24020050
 13. Odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije 11010002 „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ za korisnika budžetske organizacije 24020037
 14. Odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije 11010002 „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ za korisnika budžetske organizacije 24020066
 15. Odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije 11010002 „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ za korisnika budžetske organizacije 24020001
 16. Odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije 11010002 „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ za korisnika budžetske organizacije 24020091
 17. Odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije 11010002 „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ za korisnika budžetske organizacije 24020004
 18. Odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije 11010002 „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ za korisnika budžetske organizacije 17010001
 19. Odluka o stavljanju van snage Odluke Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o odobravanju finansijskih sredstava privrednom društvu "Livnica čelika" DOO Tuzla, broj: 03/1-14-27244/12 od 19.12.2012. godine i Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-14-27244/12 od 27.12.2012. godine
 20. Odluka o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice

13010002 "Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima", broj: 03/1-14-3201-1/14 od 26.2.2014. godine

 1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o odobravanju finansijskih sredstava privrednom društvu "Livnica čelika" DOO Tuzla, broj: 03/1-14-5724/14 od 28.2.2014. godine
 2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o odobravanju finansijskih sredstava privrednom društvu "Livnica čelika" DOO Tuzla, broj: 03/1-14-5725/14 od 28.2.2014. godine
 3. Odluka o davanju saglasnosti za odlaganje izvršnog postupka protiv izvršenika DOO Livnica čelika Tuzla
 4. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o odobravanju finansijskih sredstava broj: 03/1-37-6021/14 od 5.3.2014. godine
 5. Odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" za budžetsku organizaciju 24020085
 6. Odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" za budžetsku organizaciju 24020061
 7. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" - potrošačka jedinica 11050001 na organizacioni kod 15030001
 8. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" - potrošačka jedinica 11050001 na organizacioni kod 15040001
 9. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" - potrošačka jedinica 11050001 na organizacioni kod 15020001
 10. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" - potrošačka jedinica 11050001 na organizacioni kod 21010001
 11. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" - potrošačka jedinica 11050001 na organizacioni kod 15010002
 12. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" - potrošačka jedinica 11050001 na organizacioni kod 11010001
 13. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije Tekuća rezerva - potrošačka jedinica 11050001 na organizacioni kod 11020001
 14. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" - potrošačka jedinica 11050001 na organizacioni kod 12010001
 15. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" - potrošačka jedinica 11050001 na organizacioni kod 12010001
 16. Odluka o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora (KONJUH NATURAL RESOURCES" Sarajevo)
 17. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona
 18. Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće i naknade za ishranu u toku rada za februar 2014. Godine
 19. Odluka o izmjenama Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Tuzlanskog kantona
 20. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva“ – potrošačka jedinica 11050001
 21. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva“ – potrošačka jedinica 11050001
 22. Odluka o potvrđivanju imenovanja Vlade Tuzlanskog kantona
 23. Odluka o razrješenju Muhameda Šadića sa funkcije zamjenika predsjednika Skupštine TK
 24. Odluka o davanju saglasnosti na Amandman 1 Podugovora o kreditu broj: 07/1-14-6584-1/12 od 25.05.2012. godine za Projekat izgradnje kanalizacije i vodosnabdjevanja općine Čelić
 25. Odluka o potvrđivanju kandidata za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona
 26. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona
 27. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona
 28. Odluka o izmjenama Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
 29. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Tuzlanskog kantona
 30. Odluka o usvajanju Elaborata o stanju u privredi Tuzlanskog kantona, uz dopunu da se u tački 2. doda metaloprerađivačka industrija
 31. Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o reprogramu obaveza po osnovu Podugovora o kreditu za projekat rekonstrukcije Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla
 32. Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o reprogramu obaveza po osnovu III Stand by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom
 33. Odluka o pokretanju procedure dugoročnog kreditnog zaduženja Tuzlanskog kantona
 34. Odluka o izboru privrednog društva za intervencije u privrednim društvima iz hemijske industrije
 35. Odluka o izboru privrednog društva za intervencije u privrednim društvima iz drvoprerađivačke industrije
 36. Odluka o prihvatanju supsidijarnog zaduživanja kod Federacije BiH za sredstva dodatnog finansiranja po IV Stand by aranžmanu MMF-a
 37. Odluka o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 1.1. – 31.3.2015. godine (VIII. saziv)
 38. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu sa Izmjenama i dopunama Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu (VIII. saziv)
 39. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kanotonu za period 1.1. do 31.3.2015. godine (VIII. saziv)
 40. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona (VIII. saziv)
 41. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period 1.1. – 31.03.2015. godine (VIII. saziv)

 

 • 4 programa
 1. Program rada Skupštine TK za 2014. godinu.
 2. Program o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava
 3. Program o rasporedu sredstava za 2014. godinu
 4. Program o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava

 

Na sjednicama Skupštine Tuzlanskog kantona, u periodu januar – decembar 2014. godine, doneseno je i:

 

          -  52 zaključaka

(pregled zaključaka nalazi se u prilogu Informacije)

 

A razmatrani su i sljedeći dokumenti:

 

 • 24 dokumenta analitičko – informativnog karaktera

Izvještaji

 

 1. Izvještaj o radu Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2013. godine sa Izvještajem o izvršenju sankcija JU Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona za 2013. godinu
 2. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 01.01. – 31.12.2013
 3. Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 1.1. – 31.12.2013. godine
 4. Izvještaj o radu Komisije za koncesije za period 1.1.-31.12.2013. godine i Finansijski izvještaj Komisije za koncesije za period 1.1.-31.12.2013. godine
 5. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2013. godinu
 6. Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2013. godinu
 7. Godišnji izvještaj o poslovanju JZU Univerzitetsko-klinički centar Tuzla za period 1.1.-31.12.2013. godine
 8. Izvještaj o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2013. godinu
 9. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite i pregled aktivnosti u oblasti zaštite i spasavanja na području Tuzlanskog kantona za 2013. godinu
 10. Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2013. godine
 11. Izvještaj o utrošku tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2013. godine
 12. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period 1.1.-31.12.2013. godine

 

Informacije

 1. Informacija o proizvodnji slane vode kao osnove za razvoj hemijske industrije Tuzlanskog kantona
 2. Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2013. godini
 3. Informacija o stanju u privrednim društvima sa većinskim udjelom vlasništva Tuzlanskog kantona sa programom mjera za poduzimanje aktivnosti u 2014. godini.
 4. Informacija o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava za period I-XII 2013. godine iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona
 5. Informacija o zastupljenosti pripadnika konstitutivnih naroda i ostalih u organima vlasti i institucijama na području Tuzlanskog kantona
 6. Informacija o realizaciji Odluke o izboru privrednog društva za intervencije u privrednim društvima iz hemijske industrijske grane i Odluke o izboru privrednog društva za intervencije u privrednim društvima iz drvoprerađivačke industrijske grane

 

Informatičko- analitički dokumenti koji nisu usvojeni

 

 1. Izvještaj o radu JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2013. godine
 2. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zaštićeni pejzaž “Konjuh” Banovići za 2013. godinu
 3. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona za 2013. godinu
 4. Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2013. godinu
 5. Informacija o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona u 2013. godini
 6. Informacija o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona za 2013. godinu i pravci razvoja.

 

Realizacija Programa rada Skupštine TK

 

Tokom 2014. godine bilo je više događaja koji su rezultirali da usvojeni Program rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2014. godinu ne bude prioritet rada Skupštine.

Bitan element je i to što Vlada Tuzlanskog kantona nije usvojila svoj Program rada za ovu godinu.

Naime, početkom februara mjeseca u Tuzlanskom kantonu izbili su socijalni nemiri i niz demonstracija, koji su rezultirali da dotadašnja Vlada bude smijenjena. Do formiranja nove Vlade, Skupština je preuzela njenu funkciju, a u fokusu djelovanja je bilo rješavanje zahtjeva demonstranata.

Nakon imenovanja nove Vlade (ekspertske, na čije su imenovanje velikim udjelom imali uticaja predstavnici demonstranata), premijer je u svom ekspozeu naveo nekoliko prioriteta djelovanja koji su uglavnom bili usmjereni na revitalizaciju privrednih društava Tuzlanskog kantona i elemente uštete budžetskih sredstava.

U vrijeme kad je nova Vlada trebala da krene u ostvarivanja svojih planova, u Tuzlanskom kantonu (i većem dijelu BiH) dogodile su se elementarne nepogode: velike poplave i naročito katastrofalne i na našem kantonu izražene pojave klizišta.

Ove elementarne nepogode ponovile su se u dva navrata 2014. godine – u mjesecu maju i mjesecu augustu).

Ovom zadatku se i te kako trebalo posvetiti, te je rad Vlade i Skupštine u velikoj mjeri bio orijentisan na saniranje velikih šteta u Tuzlanskom kantonu.

Pored, svih nedaća koje su zahvatile Tuzlanski kanton, bitan element koji u svakom slučaju utiče na rad Skupštine su Opšti izbori koji su ove godine održani u mjesecu oktobru,.

Nakon opštih izbora bilo je potrebno određeno vrijeme za uspostavljanje nove vlasti, pa se i to odrazilo na realizaciju utvrđenog Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona, a iz izvješaja se može vidjeti koji su akti donešeni nakon izbora u novom, VIII. sazivu Skupštine Tuzlanskog kantona

Stoga, ova informaciji sadrži samo akte koje je donijela Skupština, a iz kojih se može vidjeti da je Skupština Tuzlanskog kantona ove godine bila fokusirana na dešavanja koja su i diktirala njen rad, a ne statističke podatke o izvršenju ranije utvrđenih programskih zadataka.

 

Napominjemo da je Skupština Tuzlanskog kantona ostvarila visok stepen saradnje sa:

- predstavnicima sredstava javnog informisanja, koji su redovno pratili rad i izvještavali o svim aktivnostima Skupštine i njenih radnih tijela,

- ombudsmanima/ombudsmenima Bosne i Hercegovine,

- nevladinom organizacijom Centar civilnih inicijativa Tuzla koja je kontinuirano obavještavala civilne strukture i građane o svim aktivnostima Skupštine Tuzlanskog kantona i radnih tijela Skupštine Tuzlanskog kantona,

- Misijom OSCE-a Ured Tuzla,

            - takođe, visok stepen saradnje je nastavljen sa međunarodnim organizacijama koje imaju sjedište u Tuzli.

 

Predsjednik

Skupštine Tuzlanskog kantona
Senad Alić

Tuzla, 12.2.2015. godine                                                                                                                                                                            

0 0