Zapisnici

Zapisnik sa 56. sjednice sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

održane 13.05.2022. godine sa početkom u 9,50 sati

08.06.2022 13:03
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 02-02-294-7/22
Tuzla, 13.05.2022. godine

Na osnovu člana 90. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona daje

Z A P I S N I K
SA PEDESET ŠESTE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA – HITNOG KARAKTERA ODRŽANE 13.05.2022. GODINE SA POČETKOM U 9,50 SATI

Sjednica je počela intoniranjem himne Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je otvorio pedeset šestu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera, te obavijestio poslanike da ga je poslanik Rasim Dostović obavijestio o spriječenosti prisustva današnjoj sjednici, te je konstatovao da sjednici prisustvuje 32 poslanika, što predstavlja kvorum za rad i odlučivanje na sjednici Skupštine.
Pored poslanika, predsjednik Skupštine je pozdravio prisutne goste i predstavnike medija javnog informisanja.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je uz poziv za današnju sjednicu poslanicima dostavljen prijedlog dnevnog reda.
U skladu sa članom 137. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona poslanici Šekib Umihanić i Muamer Zukić su dostavili zahtjev za uvrštavanje na dnevni red sjednice: Razmatranje prijedloga Zakona o dopuni Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu - po hitnom postupku.

Otvorena je rasprava o dnevnom redu u kojoj su učestvovali poslanici: Senad Alić, Vedrana Petrović, Dževad Hadžić, Mirsad Bećić, Jakub Suljkanović, Midhat Čaušević, Fahrudin Skopljak i Muamer Zukić.
Poslanik Senad Alić je u ime Kluba poslanika PDA zatražio pauzu nakon zaključivanja rasprave, a predsjednik Skupštine je dao pauzu od 10 minuta da predsjednici klubova urede stanje u svojim klubovima. (pauza data u 10,45 sati)

Nastavljeno sa radom u 11,00 sati.
Nakon pauze poslanik Šekib Umihanić je u ime Kluba poslanika SDA iznio obrazloženje pauze, te je predsjednik Skupštine zatvorio raspravu o dnevnom redu i dao na izjašnjavanje prijedlog poslanika Šekiba Umihanića i Muamera Zukića za uvrštavanje u dnevni red tačke: „Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o dopuni Zakona o državnoj službi Tuzlanskog kantona – po hitnom postupku“, kao 4. tačke dnevnog reda.

Skupština Kantona je sa 18 glasova "za", 12 glasova "protiv" i 1 "uzdržanim" glasom prihvatila navedeni prijedlog.

Predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći

D n e v n i r e d:
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o dopuni Zakona o državnoj službi Tuzlanskog kantona

Skupština Kantona je sa 18 glasova "za", 12 glasova "protiv" i 1 "uzdržanim" glasom usvojila dnevni red pedeset šeste sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera.

T o k s j e d n i c e:

1. i 2. U okviru prve i druge tačke dnevnog reda (o kojima je rasprava objedinjena na prijedlog predsjednika Skupštine) razmatran je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju.
Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je konstatovano da je dostavljeno mišljenje Vlade Kantona o navedenim zakonima, te je dao pauzu radi održavanja sjednica Zakonodavno-pravne komisije i Komisije za obrazovanje i nauku. (pauza data u 11,10 sati).

Nastavljeno je sa radom u 12,05 sati.

Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je konstatovao da su u pauzi održane sjednice Zakonodavno-pravne komisije i Komisije za obrazovanje i nauku, te pozvao predsjednike komisija da podnesu izvještaje.
Predsjednik Komisije za obrazovanje i nauku Midhat Čaušević je podnio Izvještaj Komisije, te konstatovao da je Komisija prihvatila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju.
Predsjednica Zakonodavno-pravne komisije Jasmina Lugavić je podnijela Izvještaj Komisije.
Poslanik Žarko Vujović je u ime 16 poslanika podnosilaca apelacije Ustavnom sudu FBiH podnio uvodno obrazloženje, te iznio razloge hitnosti za donošenje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju.
Istakao je da se ovim zakonima nastojalo omogućiti osobama kojima je, primjenom odredaba Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju (koje su proglašene neustavnim) da vrate prava koja su im suspendovana kao i da se u budućnosti ne uređuje ova oblast na takav način, te se ovim zakonima nastoji olakšati funkcionisanje organa škole, prevashodno školskog odbora, smanjenjem broja članova školskog odbora sa pet na tri člana; da se nastoji postići veća transparentnost prilikom izbora direktora škole na način da se u postupak izbora uključuju nastavnička vijeća i vijeća roditelja čija će uloga biti definisana i razrađena kroz podzakonske akte. Pored navedenog, jedan od razloga je i popunjavanje pravnih praznina uočenih kroz primjenu osnovnog teksta zakona.
Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici: Mahir Mešalić, Vedrana Petrović i Dževad Hadžić.
Predsjednik Skupštine je dao pauzu sat vremena (radi vjerskog obreda). (pauza data u 12,40 sati)

Nastavljeno sa radom u 14,00 sati.
Poslanik Sandra Imširović je u ime Kluba poslanika DF-a zatražila pauzu od 30 minuta.

Nastavljeno sa radom u 14,45 sati.
Poslanik Mahir Mešalić u ime Kluba poslanika DF-a iznio razloge pauze.
Nastavljena je rasprava u kojoj su učestvovali: Dževad Hadžić, Žarko Vujović, Amila Hodžić, Mirela Memić, Boris Krešić, Muamer Zukić, Jakub Suljkanović, Sead Gazibegović i Fahrudin Skopljak.
Poslanik Hasiba Kurtić je u ime Kluba poslanika SDA zatražila pauzu.
Predsjednik Skupštine je na zahtjev Kluba poslanika SDA dao pauzu od 10 minuta. (pauza data u 16,00 sati)

Nastavljeno sa radom u 16,20 sati.

U ime predlagača zakona poslanik Žarko Vujović je iznio da prihvata amandmane Zakonodavno-pravne komisije na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju.

Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje prijedlog Zakona.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je za navedeni Zakon, nakon elektronskog glasanja bilo 18 glasova "za", 8 glasova "protiv" i bez "uzdržanih" glasova..

Poslanik Dževad Hadžić je, u ime Kluba poslanika SDP-a, izrazio sumnju u rezultat glasanja i zatražio pojedinačno izjašnjavanje poslanika.

Sekretar Skupštine Enisa Hasanagić je izvršila prozivku poslanika i evidentirala pojedinačno glasanje, nakon čega je predsjednik Skupštine konstatovao da je Skupština Kantona sa 18 glasova "za", 8 glasova "protiv" i bez "uzdržanih" glasova usvojila prijedlog i donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, uz amandmane Zakonodavno-pravne komisije.

2. S obzirom da je u okviru 1. tačke dnevnog reda objedinjena rasprava i o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Zakonodavno-pravne komisije i Komisije za obrazovanje i nauku, te je dao na izjašnjavanje prijedlog Zakona.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je za navedeni prijedlog glasalo 18 poslanika "za", 8 poslanika je bilo "protiv" i nije bilo "uzdržanih" glasova.

Poslanik Dževad Hadžić je, u ime Kluba poslanika SDP-a, izrazio sumnju u rezultat glasanja i zatražio pojedinačno izjašnjavanje poslanika.
Sekretar Skupštine Enisa Hasanagić je izvršila prozivku poslanika i evidentirala pojedinačno glasanje, nakon čega je predsjednik Skupštine konstatovao da je Skupština Kantona sa 18 glasova "za", 8 glasova "protiv" i bez "uzdržanih" glasova usvojila prijedlog i donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, uz amandmane Zakonodavno-pravne komisije.

3. U okviru treće tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Zakonodavno-pravne komisije, Komisije za rad i socijalnu politiku i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Predsjednica Zakonodavno-pravne komisije Jasmina Lugavić je podnijela Izvještaj Komisije u kojem je iznesen amandman na ovaj prijedlog Zakona.
Predsjednik Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Damir Šišić je podnio Izvještaj Komisije.
Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici: Boris Krešić, Dževad Hadžić, Jakub Suljkanović i Midhat Čaušević.
Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Mirsad Muhamedbegović je u ime Vlade Kantona iznio da prihvata amandmande Zakonodavno-pravne komisije.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje prijedlog Zakona.
Skupština Kantona je sa 26 glasova "za", bez glasova "protiv" i bez "uzdržanih"
glasova usvojila prijedlog i donijela Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, uz amandmane Zakonodavno-pravne komisije.

4. U okviru četvrte tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Zakona o dopuni Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu.
Poslanik Šekib Umihanić je prije iznošenja obrazloženja o prijedlogu ovog Zakona podsjetio poslanike na problem rada uređaja za radioterapiju na UKC-u Tuzla.
Potom je obrazložio razloge za donošenje zakona.
Poslanik Muamer Zukić je u ime predlagača zakona iznio da prihvata amandmane Zakonodavno-pravne komisije, te konstatovao da je poslanicima dostavljen novi tekst prijedloga Zakona, u koji su ugrađeni amandmani predlagača, koji su postali sastavni dio teksta prijedloga.
Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici: Husein Tokić, Žarko Vujović, Amila Hodžić, Muamer Zukić, Dževad Hadžić, Midhat Čaušević, Šekib Umihanić, Mahir Mešalić, Boris Krešić, Jakub Suljkanović i Amila Hodžić.
Predsjednik Skupštine je na zahtjev Kluba poslanika DF-a dao pauzu od 10 minuta. (pauza data u 17,20 sati)

Nastavljeno sa radom u 17,35 sati.
Poslanik Muamer Zukić je u ime predlagača zakona iznio da ostaju pri tekstu prijedloga Zakona.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje prijedlog Zakona o dopuni Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu.
Skupština Kantona sa 18 glasova "za", 4 glasa "protiv" i 4 "uzdržana" glasa usvojila prijedlog i donijela Zakon o dopuni Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, uz amandmane Zakonodavno-pravne komisije.

Sjednica je završena u 17,40 sati.

Sekretar Skupštine                                                                          Predsjednik Skupštine

Enisa Hasanagić                                                                                   Žarko Vujović

0 0