Zapisnici

Zapisnik sa 55. sjednice sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 26.04.2022. godine sa početkom u 10,00 sati

08.06.2022 12:56
 B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 02-02-246-26/22
Tuzla, 26.04.2022. godine


Na osnovu člana 90. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona daje


Z A P I S N I K
SA PEDESET PETE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ODRŽANE 26.04.2022. GODINE SA POČETKOM U 10,00 SATI

Sjednica je počela intoniranjem himne Bosne i Hercegovine.
Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je otvorio pedeset petu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona, te obavijestio poslanike da ga je predsjednik Skupštine Žarko Vujović obavijestio o spriječenosti prisustva današnjoj sjednici, te je konstatovao da sjednici prisustvuje 30 poslanika, što predstavlja kvorum za rad i odlučivanje na sjednici Skupštine.
Pored poslanika, zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je pozdravio prisutne goste i predstavnike medija javnog informisanja.

Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je konstatovao da je poslanicima uz materijal dostavljen zapisnik sa pedeset četvrte sjednice Skupštine, te je isti dao na izjašnjavanje.

Zapisnik sa pedeset četvrte sjednice Skupštine hitnog karaktera, održane 30.03.2022. godine,
usvojen je jednoglasno, sa 29 glasova „za“.

Prešlo se na poslanička pitanja i inicijative.

Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je konstatovao da su uz materijale poslanicima dostavljeni odgovori na poslanička pitanja i inicijative, i to:
-sa 47. sjednice odgovor na poslaničku incijativu Žarka Vujovića.
-sa 48. sjednice odgovor na poslaničko pitanje Šekiba Umihanića
-sa 49. sjednice odgovor na poslaničku inicijativu Midhata Čauševića
-sa 54. sjednice odgovori na četiri poslanička pitanja i jednu poslaničku inicijativu Šekiba Umihanića i na po jedno pitanje Borisa Krešića i Rasima Dostovića.

Takođe su poslanicima dostavljeni odgovori u vezi sa zaključcima Skupštine TK donesenim po inicijativama: sa 45. sjednice poslanika Nedžada Hamzića; sa 49. poslanice Amre Nadarević Vodenčarević i sa 51. sjednice poslanika Šekiba Umihanića.
Pred početak sjednice poslanicima su dostavljen odgovori:
- sa 43. sjednice odgovor na poslaničko pitanje Mirele Trepanić-Grbešić
- sa 47. sjednice odgovor na poslaničku inicijativu Huseina Tokića
- sa 48. sjednice odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona na
zaključak Skupštine donesen na inicijativu Kluba poslanika DF, poslanika Amre Nadarević Vodenčarević i Midhata Čauševića, broj: 01-02-665-29/21 od 22.12.2021.g, te odgovor na poslaničku inicijativu Huseina Tokića
- sa 51. sjednice odgovori na poslaničke inicijative Mirnesa Gušića i Huseina Tokića
- sa 54. sjednice dva odgovora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na zaključke Skupštine donesene na inicijative Kluba poslanika SDP-a i Kluba samostalnih poslanika - Lejle Vuković i Smaje Mandžića, kao i odgovori na poslaničke inicijative Dževada Hadžića, Rasima Dostovića, Muamera Zukića, zajedničku inicijativu Šekiba Umihanića i Muamera Zukića, dvije inicijative i jedno pitanje Amile Hodžić, te odgovori na poslanička pitanja Žarka Vujovića, Senada Alića, Dževada Hadžića i Muamera Zukića.

Takođe su pred početak sjednice poslanicima dostavljene poslanička inicijativa Mirele Trepanić - Grbešić kojom se traži pokretanje programa besplatnog ulaza u ustanove kulture maloljetnim osobama – za koju se ne traži izjašnjenje Skupštine, te poslaničko pitanje Amre Nadarević Vodenčarević.

Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je konstatovao da su u skladu sa članom 207. Poslovnika Skupštine, poslanicima dostavljene inicijative o kojima se traži izjašnjenje Skupštine Tuzlanskog kantona, i to:
1. Inicijativa poslanice Azre Okić kojom se traži zakonsko definisanje obrazovanja djece s autizmom poslije završena tri nivoa obrazovanja
2. Inicijativa poslanice Azre Okić kojom se traži omogućavanje izgradnje posebnog ulaza u JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona
3.Inicijativa Kluba poslanika Stranke za Bosnu i Hercegovinu kojom se traži utvrđivanje
načina raspodjele sredstava za nabavku osnovne opreme i učila za javne predškolske ustanove u osnivanju
4.Inicijativa Kluba poslanika Stranke za Bosnu i Hercegovinu kojom se traže izmjene pravilnika o zapošljavanju u obrazovanju radi pojednostavljivanja procedura i omogućavanja on-line prijava
5.Inicijativa poslanice Mirele Memić kojom se traži omogućavanje elektronske prijave na konkurs za zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama
6.Inicijativa poslanice Mirele Memić kojom se traži poduzimanje konkretnih mjera zaštite poljoprivrednih usjeva od štete koju nanosi divljač
7.Inicijativa poslanice Amre Nadarević Vodenčarević kojom se traži zapošljavanje doktora medicine koji su stekli zvanje na JU Univerzitet u Tuzli a nalaze se na evidenciji Službe za zapošljavanje
8.Inicijativa poslanice Amre Nadarević Vodenčarević kojom se traži besplatno izdavanje
ljekarskih uvjerenja prilikom prvog zapošljavnja
9.Inicijativa Kluba poslanika PDA za obezbjeđenje ugovorenih tranši od ZZO u 100%
iznosu (bez umanjenja) JZU UKC Tuzla
10.Inicijativa Kluba poslanika PDA za obezbjeđenje 3 miliona KM za nabavku lijekova, sanitetsko-potrošnog materijala, implantacionog materijala i drugih dijagnostičkih sredstava
11.Inicijativa Kluba poslanika PDA za hitnu nabavku linearnog akceleratora

Izjašnjenja na odgovore na poslanička pitanja i inicijative nije bilo.

Nova poslanička pitanja i inicijative postavili su poslanici: Zumra Begić, Suvada Džuzdanović, Šekib Umihanić, Mirsad Bećić, Amra Nadarević Vodenčarević, Midhat Čaušević, Mirela Trepanić-Grbešić, Sandra Imširović, Jakub Suljkanović, Rasim Dostović, Mahir Mešalić, Muamer Zukić, Azra Okić, Mirnes Gušić, Senad Alić, Vedrana Petrović, Mirela Memić i Dževad Hadžić.
Prilikom postavljanja novih pitanja i inicijativa, poslanici: Šekib Umihanić, Muamer Zukić i Senad Alić, se se izjasnili na odgovore na poslanička pitanja i zatražili dopunu odogovora na pitanja.
Prije izjašnjavanja o poslaničkim inicijativama zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je dao pauzu od 30 minuta. (pauza data u 11,55 sati)

Nastavljeno sa radom u 12,25 sati.

Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je konstatovao da inicijative koje nisu podnesene u roku mogu biti proslijeđene Vladi Kantona na izjašnjenje ili da se o istima Skupština izjasni na narednoj sjednici.
Potom je dao na izjašnjavanje inicijativu poslanice Azre Okić kojom se traži zakonsko definisanje obrazovanja djece s autizmom poslije završena tri nivoa obrazovanja, te je Skupština Kantona sa 34 glasa „za“, bez ijednog glasa „protiv“ i bez ijednog glasa „uzdržan“, donijela sljedeći zaključak:
Skupština Tuzlanskog kantona prihvata inicijativu poslanice Azre Okić kojom zadužuje Vladu Tuzlanskog kantona i Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona da dalje obrazovanje djece sa autizmom, poslije završena tri nivoa obrazovanja (u trajanju od 9 godina), „zakonski definiše“, a koja se trenutno obrazuju u JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla.

Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je dao na izjašnjavanje inicijativu poslanice Azre Okić kojom se traži omogućavanje izgradnje posebnog ulaza u JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona, te je Skupština Kantona sa 33 glasa „za“, bez ijednog glasa „protiv“ i 1 glasom „uzdržan“, donijela sljedeći zaključak:
Skupština Tuzlanskog kantona prihvata inicijativu poslanice Azre Okić kojom zadužuje Vladu Tuzlanskog kantona i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona da omogući izgradnju posebnog ulaza u Javnoj ustanovi Odgojni centar Tuzlanskog kantona, tj. da realizuje dogradnju vanjskog stepeništa za ulazak u ustanovu sa mogućnosti pristupa i osobama sa invaliditetom u istu.

Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je dao na izjašnjavanje inicijativu Kluba poslanika Stranke za Bosnu i Hercegovinu kojom se traži utvrđivanje načina raspodjele sredstava za nabavku osnovne opreme i učila za javne predškolske ustanove u osnivanju, te je Skupština Kantona sa 34 glasa „za“, bez ijednog glasa „protiv“ i bez ijednog glasa „uzdržan“, donijela sljedeći zaključak:
Skupština Tuzlanskog kantona prihvata inicijativu Kluba poslanika Stranke za Bosnu i Hercegovinu kojom zadužuje Vladu Tuzlanskog kantona i Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona da utvrdi način raspodjele sredstava za nabavku osnovne opreme i učila sa potrošačke jedinice 24010023 – predškolski odgoj i obrazovanje, za javne predškolske ustanove u osnivanju, odnosno ustanove koje proširuju prostorne kapacitete.

Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je dao na izjašnjavanje inicijativu poslanice Mirele Memić kojom se traži omogućavanje elektronske prijave na konkurs za zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama i inicijativu Kluba poslanika Stranke za Bosnu i Hercegovinu kojom se traže izmjene pravilnika o zapošljavanju u obrazovanju radi pojednostavljivanja procedura i omogućavanja on-line prijava, te je Skupština Kantona sa 34 glasa „za“, bez ijednog glasa „protiv“ i bez ijednog glasa „uzdržan“, donijela sljedeći zaključak:
Skupština Tuzlanskog kantona prihvata inicijativu poslanice Mirele Memić i Kluba poslanika Stranke za Bosnu i Hercegovinu kojom se zadužuje Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona da provedu sve neophodne radnje i omoguće elektronsku prijavu na Konkurs za prijem nastavnog i nenastavnog osoblja u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu odnosno da pristupi hitnoj izmjeni i dopuni Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona, na način da se pojednostavi i olakša prijava kandidata na javni konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, kao i oglas za prijem ostalih zaposlenika u školama (sekretar, saradnik za ekonomsko-finansijske poslove, domar, higijeničar...) koje raspisuje Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je dao na izjašnjvanje inicijativu poslanice Mirele Memić kojom se traži poduzimanje konkretnih mjera zaštite poljoprivrednih usjeva od štete koju nanosi divljač.

Za inicijativu se izjasnilo 16 poslanika „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 17 poslanika se izjasnilo „uzdržan“, te inicijativa nije dobila potrebnu većinu.

Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je dao na izjašnjavanje inicijativu poslanice Amre Nadarević Vodenčarević kojom se traži zapošljavanje doktora medicine koji su stekli zvanje na JU Univerzitet u Tuzli a nalaze se na evidenciji Službe za zapošljavanje.
Za inicijativu se izjasnilo 16 poslanika „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 17 poslanika se izjasnilo „uzdržan“, te inicijativa nije dobila potrebnu većinu.

Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je dao na izjašnjavanje inicijativu poslanice Amre Nadarević Vodenčarević kojom se traži besplatno izdavanje ljekarskih uvjerenja prilikom prvog zapošljavnja, te je Skupština Kantona sa 31 glasom „za“, bez ijednog glasa „protiv“ i 1 glasom „uzdržan“, donijela sljedeći zaključak:
Skupština Tuzlanskog kantona prihvata inicijativu poslanice Amre Nadarević Vodenčarević kojom se traži od Vlade Tuzlanskog kantona da omogući dobijanje besplatnog ljekarskog uvjerenja osobama koje se prvi put zapošljavaju, a nalaze se na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je dao na izjašnjavanje inicijativu Kluba poslanika PDA za obezbjeđenje ugovorenih tranši od Zavoda zdravstvenog osiguranja TK u 100% iznosu (bez umanjenja) JZU UKC Tuzla.
Za inicijativu se izjasnilo 16 poslanika „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 18 poslanika se izjasnilo „uzdržan“, te inicijativa nije dobila potrebnu većinu.

Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je dao na izjašnjavanje inicijativu Kluba poslanika PDA za obezbjeđenje tri miliona KM za nabavku lijekova, sanitetsko-potrošnog materijala, implantacionog materijala i drugih dijagnostičkih sredstava.
Za inicijativu se izjasnilo 16 poslanika „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 18 poslanika se izjasnilo „uzdržan“, te inicijativa nije dobila potrebnu većinu.

Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je dao na izjašnjavanje inicijativa Kluba poslanika PDA za hitnu nabavku linearnog akceleratora, te je Skupština Kantona sa 34 glasa „za“, bez ijednog glasa „protiv“ i bez ijednog glasa „uzdržan“, donijela sljedeći zaključak:
Skupština Tuzlanskog kantona prihvata inicijativu Kluba poslanika Pokreta demokratske akcije kojom se traži od Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da zajedno sa JZU UKC Tuzla iznađu način za hitnu nabavku novog linearnog akceleratora za potrebe Odjeljenja za radioterapiju JZU UKC Tuzla.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Poslanice Suvada Džuzdanović, Sandra Imširović i Lejla Vuković su, u skladu sa članom 63. Poslovnika Skupštine, dostavile zahtjev za uvrštavanje u dnevni red tačke: Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o smjeni člana Nezavisnog odbora.
Kolegij Skupštine je prihvatio navedeni prijedlog i predlaže uvrštavanje navedene tačke u dnevni red današnje sjednice.
Poslanik Slađan Ilić je takođe, u skladu sa članom 63. Poslovnika Skupštine, dostavio zahtjev za uvrštavanje u dnevni red tačke: Razmatranje prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom – po hitnoj proceduri.
Kolegij Skupštine se izjasnio da ne prihvata navedeni prijedlog, a Vlada Kantona je dostavila izjašnjenje kojim ne prihvata navedeni prijedlog.
Potom je poslanik Slađan Ilić obrazložio razloge za uvrštavanje prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom.
Otvorena je rasprava o dnevnom redu u kojoj je poslanik Mahir Mešalić u ime Kluba poslanika DF-a zatražio pauzu od 10 minuta radi dodatnih konsultacija u vezi prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom. (pauza data u 12,35 sati)

Nastavljeno sa radom u 12,45 sati.

Nakon pauze učešće u raspravi o dnevnom redu uzeli su poslanici: Mahir Mešalić, Senad Alić, Midhat Čaušević i Suvada Džuzdanović.

Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je zaključio raspravu o dnevnom redu i dao na izjašnjavanje prijedlog poslanica Suvade Džuzdanović, Sandre Imširović i Lejle Vuković za uvrštavanje u dnevni red tačke „Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o smjeni člana Nezavisnog odbora“, kao 6. tačke dnevnog reda.
Skupština Kantona je 18 glasova „za“, 5 glasova „protiv“ i 11 „uzdržanih“ glasova prihvatila navedeni prijedlog.

Potom se prešlo na izjašnjavanje o prijedlogu poslanika Slađana Ilića za uvrštavanje u dnevni red tačke „Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom“, kao i za razmatranje navedenog Zakona po hinoj proceduri.

Skupština Kantona je sa 34 glasa „za“, prihvatila navedeni prijedlog.

Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je obavijestio poslanike da je Vlada Kantona predložila da se Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu razmatraju po skraćenom postupku u formi prijedloga, te je dao na izjašnjavanje prethodno pitanje.

Prijedlog Vlade Kantona da se prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu razmatra, odnosno usvaja po skraćenom postupku, prihvaćen je sa 18 glasova „za“ bez ijednog glasa „protiv“ i 16 „uzdržanih“ glasova.

Prijedlog Vlade Kantona da se prijedlog Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu razmatra, odnosno donosi po skraćenom postupku, prihvaćen je sa 18 glasova „za“ bez ijednog glasa „protiv“ i 16 „uzdržanih“ glasova.

Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je dao na izjašnjavanje sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o epidemiološkoj situaciji na području Tuzlanskog kantona u periodu od 21.3.2022. godine do 10.4.2022. godine
2. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o osnivanju Javne ustanove Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o smjeni člana Nezavisnog odbora.
7. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period od 01.01. do 31.12.2021. godine
8. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine
9. Razmatranje Izvještaja o radu Nezavisnog odbora za period juli-decembar 2021. godine
10. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
11. Razmatranje Izvještaja o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2021. godinu
12. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
13. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine
14. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine
15. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini
16. Razmatranje nacrta Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine, radi davanja mišljenja

Skupština Kantona je sa 25 glasova „za“, bez glasova „protiv“ i 9 „uzdržanih“ glasova usvojila dnevni red pedeset pete sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona.

T o k s j e d n i c e:

1. U okviru prve tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o epidemiološkoj situaciji na području Tuzlanskog kantona u periodu od 21.3.2022. godine do 10.4.2022. godine.
Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je konstatovao da je poslanicima dostavljen navedeni izvještaj.
Poslanik Senad Alić je iznio poslovničku intervenciju te zatražio pauzu nakon zaključivanja rasprave.
Ministrica zdravstva Dajana Čolić je podnijela uvodno izlaganje.
Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.
Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o epidemiološkoj situaciji na području Tuzlanskog kantona u periodu od 21.3.2022. godine do 10.4.2022. godine.

Skupština Katnona je, sa 28 glasova "za", bez ijednog glasa „protiv“ i 5 "uzdržanih" glasova donijela navedeni zaključak.

Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je na prijedlog Kluba poslanika PDA dao pauzu, te pozvao Komisiju za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku i Zakonodavno-pravnu komisiju da održe sjednice vezano za prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom (pauza data u 13,05 sati)

Nastavljeno sa radom u 13,50 sati.

2. i 3. U okviru druge i treće tačke dnevnog reda, (o kojima je rasprava objedinjena na prijedlog zamjenika predsjednika Skupštine) razmatran je prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu.
Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Zakonodavno-pravne komisije (čije se primjedbe smatraju amandmanima), Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, Komisije za obrazovanje i nauku i Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Amandmane na Izmjene i dopune Budžeta je podnijela Vlada Tuzlanskog kantona. Amandmani Vlade postaju sastavni dio Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu.
Amandmane na prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta podnio je i Klub poslanika SDP-a BiH (četiri amandmana – nisu dostavljeni u roku propisanom Poslovnikom Skupštine Tuzlanskog kantona)
Vlada TK dostavila je izjašnjenja na predložene amandmane.
Ministar finansija Suad Mustajbašić je podnio uvodno izlaganje, te iznio da prihvata amandmane Zakonodavno-pravne komisije na prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu i na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu.
Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici: Senad Alić, Rasim Dostović, Dževad Hadžić, Mahir Mešalić, Midhat Čaušević, Fahrudin Skopljak i Muamer Zukić.
U drugom krugu diskusije učešće su uzeli poslanici: Dževad Hadžić, Senad Alić i ministar finansija Suad Mustajbašić.
Potom se Skupštini obratio premijer Kantona Irfan Halilagić.
Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu.

Skupština Kantona je sa 32 glasa „za“, bez glasova "protiv" i bez "uzdržanih" glasova
usvojila prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu uz amandman Zakonodavno-pravne komisije.

3. S obzirom da je u okviru 2. tačke dnevnog reda objedinjena rasprava i o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je dao na izjašnjavanje prijedlog Zakona.

Skupština Kantona je sa 31 glasom „za“, bez glasova "protiv" i bez "uzdržanih" glasova usvojila prijedlog i donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, uz amandmane Zakonodavno-pravne komisije.

4. U okviru četvrte tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Zakona o osnivanju Javne ustanove Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla.
Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Zakonodavno-pravne komisije (čije se primjedbe smatraju amandmanima), Komisije za obrazovanje i nauku (u kojem je predložen zaključak), Komisije za rad i socijalnu politiku i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Amandmane na prijedlog Zakona podnijeli su poslanici Azra Okić (jedan amandman), Šekib Umihanić (sedam amandmana) i Amra Nadarević Vodenčarević (jedan amandman - nije dostavljen u roku propisanom Poslovnikom Skupštine Tuzlanskog kantona).
Vlada TK dostavila je izjašnjenja na predložene amandmane.
Ministar za rad i socijalnu politiku Mirsad Muhamedbegović je podnio uvodno izlaganje te iznio da prihvata amandmane Zakonodavno-pravne komisije.
Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici: Šekib Umihanić (koji je odustao od svojih amandmana), Azra Okić, Mahir Mešalić, Husein Tokić i Midhat Čaušević.
Nakon zaključene rasprave Skupštini se obratio član i predstavnik Udruženja roditelja sa djecom sa autizmom Emir Altumbabić.
Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je dao na izjašnjavanje amandman poslanice Azre Okić koji se odnosio na sastav Upravnog odbora Centra - član 13. stav (3).
O amandmanu se izjasnilo 15 poslanika "za", ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv" i 18 poslanika se izjasnilo "uzdržan", te zaključak nije dobio potrebnu većinu.

Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je dao na izjašnjavanje prijedlog Zakona.

Skupština Kantona je jednoglasno, sa 33 glasa "za", bez glasova "protiv" i bez "uzdržanih" glasova usvojila prijedlog i donijela Zakon o osnivanju Javne ustanove Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla uz amandmane Zakonodavno-pravne komisije.

Potom se prešlo na izjašnjavanje o prijedlogu zaključka Komisije za obrazovanje i nauku:
Skupština Tuzlanskog kantona sugeriše osnivaču Javne ustanove Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla da prilikom imenovanja Upravnog odbora Centra, jedan od članova upravnog odbora iz reda osnivača bude iz reda roditelja/staratelja štićenika Centra za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla.

Skupština Kantona je jednoglasno, sa 32 glasa "za", bez glasova "protiv" i bez "uzdržanih" glasova donijela navedeni zaključak.

5. U okviru pete tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom – po hitnoj proceduri.
Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je konstatovao da je poslanik Slađan Ilić u skladu sa članom 63. Poslovnika Skupštine, dostavio zahtjev za uvrštavanje u dnevni red razmatranje prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom – po hitnoj proceduri.
U skladu sa članom 137., a u vezi člana 127. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona zatraženo je i dostavljeno mišljenje Vlade Tuzlanskog kantona.
Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je zatražio izjašnjenje Zakonodavno-pravne komisije i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Predsjednica Zakonodavno-pravne komisije Jasmina Lugavić je iznijela da je Komisija u pauzi održala sjednicu, te je podnijela sljedeći izvještaj:
„Komisija je razmatrala prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom, te u skladu sa Pravilima i postupcima za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine, predlaže da se u nazivu Zakona riječ „izmjenama“ zamijeni riječju „izmjeni“.
Imajuću u vidu izneseno, Komisija prihvata prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom, i isti uz naprijed navedenu primjedbu, upućuje Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje i donošenje.“

Predsjednik Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Damir Šišić je iznio da je Komisija u pauzi održala sjednicu, te je podnio sljedeći izvještaj:
„Komisija je u okviru svoje nadležnosti razmatrala i prihvatila prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom i isti upućuje u skupštinsku proceduru.“
Sekretar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Anto Iljkić je iznio stav Ministarstva koji je zaključkom prihvatila i Vlada TK da nisu ispunjeni uslovi za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom, jer nije u skladu sa federalnim Zakonom o zdravstvenom osiguranju.
Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici: Mahir Mešalić, Slađan Ilić i Šekib Umihanić.
Zamjenik pedsjednika Skupštine Boris Krešić je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje prijedlog Zakona.

Skupština Kantona je, sa 32 glasa "za", bez glasova "protiv" i bez "uzdržanih" glasova usvojila prijedlog i donijela Zakon o izmjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom, uz amandman Zakonodavno-pravne komisije.

6. U okviru šeste tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Odluke o smjeni člana Nezavisnog odbora.
Zamjenik pedsjednika Skupštine Boris Krešić je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za izbor i imenovanja uz prijedlog Odluke.
Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo rasprave.
Poslanik Senad Alić je u ime Kluba poslanika PDA prije izjašnjenja zatražio pauzu od 30 minuta. (pauza data u 16,20 sati)

Nastavljeno sa radom u 17,00 sati.

Zamjenik pedsjednika Skupštine Boris Krešić je dao na izjašnjavanje prijedlog Odluke.

Skupština Kantona je sa 18 glasova "za", 7 glasova "protiv" i 5 "uzdržanih" glasova usvojila prijedlog i donijela Odluku o smjeni člana Nezavisnog odbora, Zijada Bećića.

7. U okviru sedme tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period od 01.01. do 31.12.2021. godine.
Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo rasprave.
Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period od 01.01. do 31.12.2021. godine.

O navedenom zaključku se izjasnilo 12 poslanika "za", ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv" i 18 poslanika se izjasnilo "uzdržan", te zaključak nije dobio potrebnu većinu.

8. U okviru osme tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 01.01.- 31.12.2021. godine.
Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Komisije za rad i socijalnu politiku, Komisije za jednakopravnost spolova, Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku i Komisije za obrazovanje i nauku.
Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo rasprave.
Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine

O navedenom zaključku se izjasnilo 12 poslanika "za", ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv" i 18 poslanika se izjasnilo "uzdržan", te zaključak nije dobio potrebnu većinu.

9. U okviru devete tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli-decembar 2021. godine.
Uvodno izlaganje je podnijela član Nezavisnog odbora Smiljana Vovna.
Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo rasprave.
Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli - decembar 2021. godine.

Skupština Kantona je sa 30 glasova "za", bez glasova "protiv" i bez "uzdržanih" glasova donijela navedeni zaključak.

10. U okviru desete tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu.
Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Komisije za zdravstvo i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Uvodno izlaganje je podnio direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Denis Husić.
Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo rasprave.
Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu.

Skupština Kantona je sa 30 glasova "za", bez glasova "protiv" i bez "uzdržanih" glasova donijela navedeni zaključak.

11. U okviru jedanaeste tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2021. godinu.
Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo rasprave.
Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2021. godinu.

O navedenom zaključku se izjasnilo 12 poslanika "za", ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv" i 18 poslanika se izjasnilo "uzdržan", te zaključak nije dobio potrebnu većinu.

12. U okviru dvanaeste tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2021. godinu.
Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Komisije za zdravstvo i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo rasprave.
Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2021. godinu.

Skupština Kantona je sa 29 glasova "za", bez glasova "protiv" i bez "uzdržanih" glasova donijela navedeni zaključak.

13. U okviru trinaeste tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine.
Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo rasprave.
Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine.

Skupština Kantona je sa 29 glasova "za", bez glasova "protiv" i bez "uzdržanih" glasova donijela navedeni zaključak.

14. U okviru četrnaeste tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine.
Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Učešće u raspravi je uzeo poslanik Šekib Umihanić.
Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine.

O navedenom zaključku se izjasnilo 11 poslanika "za", ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv" i 17 poslanika se izjasnilo "uzdržan", te zaključak nije dobio potrebnu većinu.

15. U okviru petnaeste tačke dnevnog reda razmatrana je Informacija o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini.
Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za kulturu, sport i mlade.
Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo rasprave.
Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je konstatovao da je Informacija o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini primljena k znanju.

16. U okviru šesnaeste tačke dnevnog reda razmatran je nacrt Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine, radi davanja mišljenja.
Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je konstatovao da je poslanicima dostavljen nacrt federalnog Zakona i Mišljenje Ministarstva za privredu Tuzlanskog kantona (koje je prihvatila Vlada Tuzlanskog kantona), te izvještaj Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo rasprave.
Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
I. Skupština Tuzlanskog kantona prihvata Mišljenje Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i izvještaj Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona na nacrt Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine.
II. Mišljenje i izvještaj iz tačke I. ovog zaključka uputit će se Federalnom ministarstvu privrede.

Skupština Kantona je sa 24 glasa "za", bez ijednog glasa "protiv" i 1 "uzdržanim" glasom donijela navedeni zaključak.

Zamjenik predsjednika Skupštine Boris Krešić je vjernicima islamske vjeroispovijesti, u ime Skupštine Tuzlanskog kantona i u svoje lično ime, uputio čestitke povodom predstojećeg Ramazanskog bajrama.

Sjednica je završena u 17,30 sati.

Sekretar Skupštine                                                                       Zamjenik predsjednika Skupštine

Enisa Hasanagić                                                                                       Boris Krešić

0 0