Zapisnici

Zapisnik sa 54. sjednice sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 30.03.2022. godine sa početkom u 10,00 sati

29.04.2022 12:01
 B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 02-02-180-22/22
Tuzla, 30.03.2022. godine


Na osnovu člana 90. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona daje


Z A P I S N I K
SA PEDESET ČETVRTE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ODRŽANE 30.03.2022. GODINE SA POČETKOM U 10,00 SATI

Sjednica je počela intoniranjem himne Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je otvorio pedeset četvrtu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona, te obavijestio poslanike da ga niko nije obavijestio o spriječenosti prisustva današnjoj sjednici, te je konstatovao da sjednici prisustvuje 30 poslanika, što predstavlja kvorum za rad i odlučivanje na sjednici Skupštine.
Pored poslanika, predsjednik Skupštine je pozdravio prisutne goste i predstavnike medija javnog informisanja.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima uz materijal dostavljeni zapisnici sa pedeset prve, pedeset druge i pedeset treće sjednice Skupštine, te je iste dao na izjašnjavanje.

Zapisnik sa pedeset prve sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, održane 31.01.2022. godine, usvojen je sa 27 glasova „za“, bez glasova „protiv“ i 3 „uzdržana“ glasa, bez primjedbi.

Zapisnik sa pedeset druge sjednice Skupštine hitnog karaktera, održane 14.02.2022. godine, usvojen je sa 27 glasova „za“, bez glasova „protiv“ i 3 „uzdržana“ glasa, bez primjedbi.

Zapisnik sa pedeset treće sjednice Skupštine hitnog karaktera, održane 28.02.2022. godine,
usvojen je sa 27 glasova „za“, bez glasova „protiv“ i 3 „uzdržana“ glasa, bez primjedbi.

Prešlo se na poslanička pitanja i inicijative.

Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je konstatovao da su uz materijale poslanicima dostavljeni odgovori na poslanička pitanja i inicijative, i to:
- sa 45. sjednice na pitanja poslanice Mirele Trepanić-Grbešić
- sa 49. sjednice na pitanja poslanika Borisa Krešića, Šekiba Umihanića, Jakuba Suljkanovića
- sa 51. sjednice na pitanja Žarka Vujovića (odgovori na dva pitanja), Azre Okić, Borisa Krešića, Mirele Trepanić-Grbešić, Midhata Čauševića (dva odgovora);

Takođe su poslanicima dostavljeni odgovori u vezi sa zaključcima Skupštine TK donesenim po inicijativama: sa 48. sjednice poslanika Bahrudina Ahmetagića; sa 51. sjednice Kluba poslanika Stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Pred početak sjednice poslanicima su dostavljeni odgovori na poslanička pitanja Azre Okić i
Muamera Zukića sa 51. sjednice.

Potom su izjašnjenje na dobijene odgovore na poslanička pitanja i inicijative iznijeli poslanici: Azra Okić, Midhat Čaušević, Šekib Umihanić, Muamer Zukić i Žarko Vujović.

Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je konstatovao da su u skladu sa članom 207. Poslovnika Skupštine, poslanicima su dostavljene inicijative o kojima se traži izjašnjenje Skupštine Tuzlanskog kantona, i to:
1. Inicijativa predsjednika Skupštine Žarka Vujovića za usvajanje zaključaka Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona
2. Inicijativa Kluba samostalnih poslanika Lejle Vuković i Smaje Mandžića (koja se odnosi na izdvajanje sredstava za proljetnu sjetvu)
3. Inicijativa Kluba poslanika SDP-a (koja se odnosi na isplatu jednokratne pomoći od 100 KM penzionerima Tuzlanskog kantona)
4. Inicijativa Kluba poslanika SDP-a (kojom se traži sufinansiranje troškova nabavke mineralnog đubriva poljoprivrednim proizvođačima TK)
5. Inicijativa poslanice Mirele Memić (kojom se traži nastavak aktivnosti sanacije obdaništa u Puračiću)
6. Inicijativa poslanice Mirele Memić (kojom se traži proglašavanje Memorijalnog turnira „Braća Babić“ sportskom manifestacijom od kantonalnog značaja)
7. Inicijativa poslanika Šekiba Umihanića i Muamera Zukića (kojom se traži izrada studije izvodljivosti za osnivanje JZU „Opća bolnica Živinice“)
8. Inicijativa poslanice Amre Nadarević Vodenčarević (koja se odnosi na ravnopravnost i nediskriminaciju osoba s invaliditetom)
9. Inicijativa poslanice Amre Nadarević Vodenčarević (kojom se traži nabavka besplatnih udžbenika i za učenike PU Richmond Park International škole u Tuzli)
10. Inicijativa poslanice Amre Nadarević Vodenčarević (kojom se traži nabavka novog linearnog akceleratora za UKC Tuzla)
11. Inicijativa poslanice Mirele Trepanić-Grbešić (uspostavljanje pilot programa dobrovoljne vakcinacije djevojčica protiv HPV)
12. Inicijativa poslanice Mirele Trepanić-Grbešić (uspostavljanje programa subvencioniranja troškova boravka djece u privatnim vrtićima)
13. Inicijativa poslanice Mirele Trepanić-Grbešić (uvođenje besplatnih higijenskih uložaka u srednjim školama TK)

Nova poslanička pitanja i inicijative postavili su poslanici: Senad Alić, Jakub Suljkanović, Šekib Umihanić, Midhat Čaušević, Azra Okić, Rasim Dostović, Mirsad Bečić, Lejla Vuković, Muamer Zukić, Mirela Memić, Dževad Hadžić, Amila Hodžić i Amra Nadarević Vodenčarević.
Poslanica Vedrana Petrović je iznijela da većina poslanika nije prisutna u sali i zatražila pauzu od 5 minuta kako bi se poslanici pozvali da uđu u salu.
Predsjednik Skupštine je dao pauzu od 5 minuta, te je nastavljeno sa radom u 11,25 sati.
Potom su poslanička pitanja i inicijative podnijeli poslanici: Mirela Trepanić-Grbešić i Žarko Vujović.

Predsjednik Skupštine je dao pauzu od 30 minuta kako bi se održala sjednica Kolegija Skupštine. Pauza data u 11,35 sati.

Nastavljeno sa radom u 12,20 sati.

Prešlo se na izjašnjavanje o inicijativama.

Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je dao na izjašnjavanje inicijativu koju je on iznio kao poslanik a koja se odnosi na usvajanje zaključaka Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja

Tuzlanskog kantona, te je Skupština Kantona sa 34 glasa „za“, bez ijednog glasa „protiv“ i bez ijednog glasa „uzdržan“, donijela sljedeći zaključak:
Skupština Tuzlanskog kantona prihvata inicijativu predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona Žarka Vujovića za usvajanje zaključka Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona koji glasi:
Imajući u vidu aktuelnu sigurnosnu situaciju kako šire, tako i tenzije raznovrsnih prijetnji prema našoj državi, jasno je da su one precizno planirane i da se vode po pripremljenim matricama.
Veliko vlastito iskustvo iz protekle agresije od 1992. do 1995.godine, najbolji je dokaz kako se izmisli razlog za početak sukoba, tako da je oprez prijeko potreban. Iz tog iskustva nam je poznato da Međunarodna diplomatija ide do određene mjere i da nikome ne garantuje sprječavanje konflikta. Čak štaviše, nama je Međunarodna zajednica u protekloj agresiji stavila „so na ranu“ uvodeći embargo na oružje iako su znali čime raspolaže agresor. Poznato je kako i čime smo se branili.
S obzirom na pomenuto i u cilju pravovremenog djelovanja, pošto je odbrana i sigurnost ključna za svaku zemlju, tražimo od predstavnika institucija naše jedine domovine sljedeće:
- Podržavamo pozitivan angažman međunarodnih i domaćih snaga na osiguranju mira iako nedostaje adekvatno sankcionisanje nosilaca nestabilnosti.Očekujemo da pomenute snage prvenstveno obezbijede državnu granicu BiH.
- Ne odričemo se ni jednog pedlja BiH u međunarodno priznatim granicama i oštro se protivimo bilo kojoj formi trgovanja državnom imovinom.
- Da imamo u vidu negativna iskustva sa Međunarodnom zajednicom u proteklom ratu od 1992. do 1995. godine, posebno zbog pomenutog uvođenja embarga, nama kao žrtvi agresije, kao i nepoštivanje mjera na sprječavanju genocida u proglašenoj zaštićenoj zoni Srebrenica. Oslanjanje na vlastite strukture mora biti neprikosnoveno.
- Tražimo od predstavnika institucija BiH na svim nivoima koji su u funkciji napretka zemlje, da ulože veći napor u smanjivanju debalansa u opremi i naoružanju za Oružane snage BiH i policiju, imajući u vidu agresivno naoružavanje Srbije i Hrvatske, koje i dalje otvoreno iskazuju pretenzije prema našoj zemlji. Takođe tražimo da se obuka pomenutih snaga podigne na viši nivo.
- Da se na adekvatan način, bez ustezanja razmotri i razradi plan odbrambenih mjera u smislu jedinstvene strukture jer jedino tako se može odgovoriti na sigurnosne izazove na strateškom nivou. Nismo za to da se ovo važno pitanje koristi za populističke kampanje i promocije kako pojedinaca, tako i političkih subjekata. Samo jak jedinstven front može značiti siguran uspjeh.
- Još jednom iskazujemo svoj potvrđeni patriotizam i stavljamo se na raspolaganje našim državnim institucijama.

Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je dao na izjašnjavanje inicijativu Kluba samostalnih poslanika Lejle Vuković i Smaje Mandžića (koja se odnosi na izdvajanje sredstava za proljetnu sjetvu), te je Skupština Kantona sa 34 glasa „za“, bez ijednog glasa „protiv“ i bez ijednog glasa „uzdržan“, donijela sljedeći zaključak:
Skupština Tuzlanskog kantona prihvata inicijativu Kluba samostalnih poslanika kojom se traži od Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona:
- da izdvoje sredstva u iznosu od 2.000.000,00 KM za proljetnu sjetvu, konkretno za nabavku sadnog materijala i gnojiva;
- (su)finansiranje nabavke muznih grla, teladi i tovnih pilića (povećati sredstva za ove namjene)
- sufinansiranje krčenja/čišćenja neobradivih i teško obradivih površina koje će nakon toga biti pogodne za sjetvu.

Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je dao na izjašnjavanje inicijativu Kluba poslanika Socijaldemokratske partije, koja se odnosi na isplatu jednokratne pomoći od 100 KM penzionerima Tuzlanskog kantona.
Za inicijativu se izjasnilo 15 poslanika „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 17 poslanika se izjasnilo „uzdržan“, te inicijativa nije dobila potrebnu većinu.

Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je dao na izjašnjavanje inicijativu Kluba poslanika Socijaldemokratske partije kojom se traži sufinansiranje troškova nabavke mineralnog đubriva poljoprivrednim proizvođačima TK, te je Skupština Kantona sa 33 glasa „za“, bez ijednog glasa „protiv“ i bez ijednog glasa „uzdržan“, donijela sljedeći zaključak:
Skupština Tuzlanskog kantona prihvata inicijativu Kluba poslanika SDP BiH kojom traži od Vlade Tuzlanskog kantona da hitno i bez odlaganja obezbijedi sufinansiranje troškova nabavke mineralnog đubriva poljoprivrednim proizvođačima u Tuzlanskom kantonu, neophodnog za realizaciju ovogodišnje proljetne sjetve u iznosu od 40% od vrijednosti nabavljenog mineralnog đubriva.

Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je dao na izjašnjavanje inicijativu poslanice Mirele Memić kojom se traži nastavak aktivnosti sanacije obdaništa u Puračiću, te je Skupština Kantona sa 18 glasova „za“, bez ijednog glasa „protiv“ i 16 glasova „uzdržan“, donijela sljedeći zaključak:
Skupština Tuzlanskog kantona prihvata inicijativu poslanice Mirele Memić kojom zadužuje Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona da nastavi započete aktivnosti s ciljem sanacije „Obdaništa u Puračiću“ (JU za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac).

Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je dao na izjašnjavanje inicijativu poslanice Mirele Memić kojom se traži proglašavanje Memorijalnog turnira „Braća Babić“ sportskom manifestacijom od kantonalnog značaja.
Za inicijativu se izjasnilo 16 poslanika „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 15 poslanika se izjasnilo „uzdržan“, te inicijativa nije dobila potrebnu većinu.

Poslanica Mirela Memić je, u ime Kluba poslanika SDP-a, izrazila sumnju u rezultat glasanja i zatražila pojedinačno izjašnjavanje poslanika.

Sekretar Skupštine Enisa Hasanagić je izvršila prozivku poslanika i evidentirala pojedinačno glasanje, nakon čega je predsjednik Skupštine konstatovao da se za inicijativu izjasnilo 17 poslanika „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 17 poslanika se izjasnilo „uzdržan“, te inicijativa nije dobila potrebnu većinu.

Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je dao na izjašnjavanje inicijativu poslanika Šekiba Umihanića i Muamera Zukića kojom se traži izrada studije izvodljivosti za osnivanje JZU „Opća bolnica Živinice“, te je Skupština Kantona sa 34 glasa „za“, bez ijednog glasa „protiv“ i bez ijednog glasa „uzdržan“, donijela sljedeći zaključak:
Skupština Tuzlanskog kantona prihvata inicijativu poslanika Šekiba Umihanića i Muamera Zukića kojom se zadužuju Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona da urade studiju izvodljivosti („Feasibility Study“) o osnivanju „JZU Opća bolnica Živinice“ i ostale zakonom predviđene aktivnosti na osnovu kojih će se osnovati JZU Opća bolnica Živinice čiji bi osnivač bila Skupština Tuzlanskog kantona.

Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je dao na izjašnjavanje inicijativu poslanice Amre Nadarević Vodenčarević koja se odnosi na ravnopravanost i nediskriminaciju osoba s invaliditetom, te je Skupština Kantona sa 34 glasa „za“, bez ijednog glasa „protiv“ i bez ijednog glasa „uzdržan“, donijela sljedeći zaključak:
Skupština Tuzlanskog kantona prihvata inicijativu poslanice Amre Nadarević Vodenčarević kojom zadužuje Vladu Tuzlanskog kantona da:
- poduzme mjere s ciljem osiguranja besplatne pravne pomoći osobama s invaliditetom u radnopravnim sporovima;
- kontinuirano poduzimaju mjere i aktivnosti s ciljem stvaranja pretpostavki/jačanja inkluzivnog obrazovanja za osobe s invaliditetom, kako bi se osigurala bolja konkurentnost istih na tržištu rada;
- osiguraju dovoljan broj inspektora s ciljem efikasnog izvršavanja obaveze nadzora u smislu odredbi Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom;
- kontinuirano poduzimaju mjere radi prevazilaženja komunikacijskih barijera, posebno kada su u pitanju gluhe i nagluhe osobe i osobe s intelektualnim i mentalnim poteškoćama.

Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je dao na izjašnjavanje inicijativu poslanice Amre Nadarević Vodenčarević kojom se traži nabavka besplatnih udžbenika i za učenike PU Richmond Park International škole u Tuzli.
Za inicijativu se izjasnilo 15 poslanika „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 15 poslanika se izjasnilo „uzdržan“, te inicijativa nije dobila potrebnu većinu.

Poslanica Amra Nadarević Vodenčarević je, u ime Kluba poslanika NS, izrazila sumnju u rezultat glasanja i zatražila pojedinačno izjašnjavanje poslanika.

Sekretar Skupštine Enisa Hasanagić je izvršila prozivku poslanika i evidentirala pojedinačno glasanje, nakon čega je predsjednik Skupštine konstatovao da se za inicijativu izjasnilo 15 poslanika „za“, 6 poslanika se izjasnilo „protiv“ i 12 poslanika se izjasnilo „uzdržan“, te inicijativa nije dobila potrebnu većinu.

Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je dao na izjašnjavanje inicijativu poslanice Amre Nadarević Vodenčarević kojom se traži nabavka novog linearnog akceleratora za UKC Tuzla, te je Skupština Kantona jednoglasno, sa 34 glasa „za“, bez ijednog glasa „protiv“ i bez ijednog glasa „uzdržan“, donijela sljedeći zaključak:
Skupština Tuzlanskog kantona prihvata inicijativu poslanice Amre Nadarević Vodenčarević kojom zadužuje Vladu Tuzlanskog kantona i Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona da se po hitnom postupku nabavi novi Linearni akcelerator za UKC Tuzla.

Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je dao na izjašnjavanje inicijativu poslanice Mirele Trepanić-Grbešić za uspostavljanje pilot programa dobrovoljne vakcinacije djevojčica protiv HPV, te je Skupština Kantona sa 32 glasa „za“, bez ijednog glasa „protiv“ i bez ijednog glasa „uzdržan“, donijela sljedeći zaključak:
Skupština Tuzlanskog kantona prihvata inicijativu poslanice Mirele Trepanić-Grbešić kojom zadužuje Vladu Tuzlanskog kantona i Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona za uspostavljanje pilot programa dobrovoljne vakcinacije djevojčica protiv Humanog papiloma virusa – HPV.

Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je dao na izjašnjavanje inicijativu poslanice Mirele Trepanić-Grbešić za uspostavljanje programa subvencioniranja troškova boravka djece u privatnim vrtićima.
Za inicijativu se izjasnilo 15 poslanika „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 17 poslanika se izjasnilo „uzdržan“, te inicijativa nije dobila potrebnu većinu.

Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je dao na izjašnjavanje inicijativu poslanice Mirele Trepanić-Grbešić za uvođenje besplatnih higijenskih uložaka u srednjim školama TK.
Za inicijativu se izjasnilo 17 poslanika „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 14 poslanika se izjasnilo „uzdržan“, te inicijativa nije dobila potrebnu većinu.

Poslanica Mirela Trepanić-Grbešić je, u ime Kluba poslanika NS, izrazila sumnju u rezultat glasanja i zatražila pojedinačno izjašnjavanje poslanika.

Sekretar Skupštine Enisa Hasanagić je izvršila prozivku poslanika i evidentirala pojedinačno glasanje, nakon čega je predsjednik Skupštine konstatovao da je Skupština Kantona sa 18 glasova „za“, bez ijednog glasa „protiv“ i 16 glasova „uzdržan“, donijela sljedeći zaključak:
Skupština Tuzlanskog kantona prihvata inicijativu poslanice Mirele Trepanić-Grbešić kojom zadužuje Vladu Tuzlanskog kantona da poduzme aktivnosti za uvođenje besplatnih higijenskih uložaka u srednjim školama u Tuzlanskom kantonu.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Rasprave o dnevnom redu nije bilo.

Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je obavijestio poslanike da je Vlada Kantona predložila da se Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Zakon o izmjenama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, Zakon o dopunama Zakona o visokom obrazovanju i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom razmatraju po skraćenom postupku u formi prijedloga, te je dao na izjašnjavanje prethodno pitanje.

Prijedlog Vlade Kantona da se prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju razmatra, odnosno donosi po skraćenom postupku, prihvaćen je sa 19 glasova „za“, bez ijednog glasa "protiv" i 15 „uzdržanih“ glasova.

Prijedlog Vlade Kantona da se prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju razmatra, odnosno donosi po skraćenom postupku, prihvaćen je sa 19 glasova „za“, bez ijednog glasa "protiv" i 15 „uzdržanih“ glasova.

Prijedlog Vlade Kantona da se prijedlog Zakona o dopunama Zakona o visokom obrazovanju razmatra, odnosno donosi po skraćenom postupku, prihvaćen je sa 19 glasova „za“, bez ijednog glasa "protiv" i 15 „uzdržanih“ glasova.

Prijedlog Vlade Kantona da se prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom razmatra, odnosno donosi po skraćenom postupku, prihvaćen je sa 20 glasova „za“, bez ijednog glasa "protiv" i 14 „uzdržanih“ glasova.

Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je dao na izjašnjavanje sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o dopunama Zakona o visokom obrazovanju
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o privremenom imenovanju Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona
10. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2021. godinu
11. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 01.01.-31.12.2021. godine
12. Razmatranje Izvještaja o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini

Skupština Kantona je sa 19 glasova "za", bez glasova "protiv" i 15 "uzdržanih" glasova usvojila dnevni red pedeset četvrte sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona.

T o k s j e d n i c e:

1. U okviru prve tačke dnevnog reda razmatrana je Informacija o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području Tuzlanskog kantona.
Pošto nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Skupštine je zaključio raspravu, i konstatovao da je Informacija o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području Tuzlanskog kantona primljena k znanju.

2. U okviru druge tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Zakonodavno-pravne komisije (čije se primjedbe smatraju amandmanima), Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku i Komisije za obrazovanje i nauku.
Ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović je iznio da u ime predlagača prihvata amandmane Zakonodavno-pravne komisije.
Otvorena je rasprava u kojoj je učešće uzeo poslanik: Dževad Hadžić, nakon čega su uslijedile replike poslanika: Midhata Čaušević, Fahrudina Skopljaka i Dževada Hadžića.
Potom se Skupštini obratio ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović koji je obrazložio prijedlog Zakona.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje prijedlog Zakona.

Skupština Kantona je jednoglasno, sa 32 glasa „za“, bez glasova „protiv“ i bez „uzdržanih“ glasova usvojila prijedlog i donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih uz amandmane Zakonodavno-pravne komisije.

3. U okviru treće tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Zakonodavno-pravne komisije (čije se primjedbe smatraju amandmanima), Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku i Komisije za obrazovanje i nauku.
Ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović je podnio uvodno izlaganje i iznio da u ime predlagača prihvata amandmane Zakonodavno-pravne komisije.
Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo rasprave.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje prijedlog Zakona.
Skupština Kantona je jednoglasno, sa 32 glasa „za“, bez glasova „protiv“ i „bez
„uzdržanih“ glasova usvojila prijedlog i donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, uz amandmane Zakonodavno-pravne komisije.

4. U okviru četvrte tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Zakonodavno-pravne komisije (čije se primjedbe smatraju amandmanima), Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku i Komisije za obrazovanje i nauku.
Poslanik Senad Alić je iznio poslovničku intervenciju i predložio da radi efikasnijeg rada ministar obrazovanja i nauke objedini uvodno izlaganje po tačkama 4, 5. i 6. dnevnog reda, što je i prihvaćeno.
Ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović je podnio uvodno izlaganje po tačkama 4, 5. i 6. dnevnog reda, te iznio da u ime predlagača prihvata amandmane Zakonodavno-pravne komisije.
Otvorena je rasprava u kojoj je učešće uzeo poslanik Midhat Čaušević.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje prijedlog Zakona.

Skupština Kantona je sa 31 glasom „za“, bez glasova „protiv“ i „bez „uzdržanih“ glasova usvojila prijedlog i donijela Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju uz amandmane Zakonodavno-pravne komisije.

5. U okviru pete tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Zakonodavno-pravne komisije (čije se primjedbe smatraju amandmanima), Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku i Komisije za obrazovanje i nauku.
Otvorena je rasprava u kojoj je učešće uzeo poslanik Senad Alić.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje prijedlog Zakona.

Skupština Kantona je sa 32 glasa „za“, bez glasova „protiv“ i „bez „uzdržanih“ glasova usvojila prijedlog i donijela Zakon o izmjenama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, uz amandmane Zakonodavno-pravne komisije.

6. U okviru šeste tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Zakona o dopunama Zakona o visokom obrazovanju.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Zakonodavno-pravne komisije, Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, i Komisije za obrazovanje i nauku.
Otvorena je rasprava u kojoj je učešće uzeo poslanik Midhat Čaušević.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje prijedlog Zakona.

Skupština Kantona je sa 33 glasa „za“, bez glasova „protiv“ i „bez „uzdržanih“ glasova
usvojila prijedlog i donijela Zakon o dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

7. U okviru sedme tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Zakonodavno-pravne komisije (čije se primjedbe smatraju amandmanima), Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, Komisije za jednakopravnost spolova i Komisije za rad i socijalnu politiku.
Amandmane na Zakon je podnijela i Vlada Tuzlanskog kantona. Amandmani Vlade postaju sastavni dio Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Mirsad Muhamedbegović je podnio uvodno izlaganje i iznio da u ime predlagača prihvata amandmane Zakonodavno-pravne komisije.
Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici: Mirsad Bečić, Rasim Dostović, Amila Hodžić, Suvada Džuzdanović, Mirela Trepanić-Grbešić, Senad Alić, Azra Okić, Alen Karić, Boris Krešić, Fahrudin Skopljak, Zumra Begić, Hasiba Kurtić, Mirnes Gušić, Jakub Suljkanović, Mahir Mešalić, Muamer Zukić, Husein Tokić, Sead Gazibegović i ministar finansija Suad Mustajbašić.

Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje prijedlog Zakona.
Skupština Kantona je sa 29 glasova „za“, bez glasova „protiv“ i „bez „uzdržanih“ glasova usvojila prijedlog i donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, uz amandmane Zakonodavno-pravne komisije.

Potom je predsjednik Skupštine dao na izjašnjavanje prijedlog zaključka Naše stranke koji je iznijela posalnica Mirela Trepanić-Grbešić, a koji glasi: „Skupština Tuzlanskog kantona obavezuje Vladu Kantona i resorno ministarstvo da na narednoj sjednici dostavi tekst izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom kojim se omogućava da sve majke porodilje u momentu stupanja na snagu ovog Zakona imaju pravo na naknadu koja je predviđena ovim Zakonom do navršene prve godine života djeteta.“
O navedenom zaključku se izjasnilo 9 poslanika „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 16 poslanika se izjasnilo „uzdržan“, te zaključak nije dobio potrebnu većinu.

Poslanik Mahir Mešalić je u okviru poslovničke intervencije zahvalio na usvajanju zakona i u ime Kluba poslanika DF-a, zatražio pauzu od 15 minuta. (pauza data u 15,20 sati)

Nastavljeno sa radom u 15,35 sati.

8. U okviru osme tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izmjenjen prijedlog Odluke, kojeg je Kolegij u pauzi sjednice utvrdio a uzimajući u obzir naknadne zahtjeve za izmjene članova u radnim tijelima koje je dostavio Kluba poslanika SDA.
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja Mirnes Gušić je podnio izvještaj Komisije.
Rasprave po ovoj tački dnevnog nije bilo.
Predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje prijedlog Odluke.
Skupština Kantona je sa 22 glasa „za“, 1 glasom „protiv“ i 3 „uzdržana“ glasa usvojila
prijedlog i donijela Odluku o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona.

9. U okviru devete tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Odluke o privremenom imenovanju Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen prijedlog Odluke.
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja Mirnes Gušić je podnio izvještaj Komisije.
Rasprave po ovoj tački dnevnog nije bilo.
Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje prijedlog Odluke.

Skupština Kantona je sa 18 glasova „za“, bez glasova „protiv“ i 9 „uzdržanih“ glasova
usvojila prijedlog i donijela Odluku o privremenom imenovanju Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona.

10. U okviru desete tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2021. godinu.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Rasprave po ovoj tački dnevnog nije bilo.
Predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2021. godinu.
O navedenom zaključku se izjasnilo 9 poslanika „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 18 poslanika se izjasnilo „uzdržan“, te zaključak nije dobio potrebnu većinu.


11. U okviru jedanaeste tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 01.01.-31.12.2021. godine.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Uvodno izlaganje je podnio direktor Kantonalne agencije za privatizaciju Nihad Okanović.
Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.
Predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 01.01.-31.12.2021. godine.

O navedenom zaključku se izjasnilo 9 poslanika „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 14 poslanika se izjasnilo „uzdržan“, te zaključak nije dobio potrebnu većinu.

12. U okviru dvanaeste tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da su poslanicima dostavljeni izvještaji Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku.
Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.
Predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini.

O navedenom zaključku se izjasnilo 10 poslanika „za“, ni jedan poslanik se nije izjasnio „protiv“ i 13 poslanika se izjasnilo „uzdržan“, te zaključak nije dobio potrebnu većinu.

Predsjednik Skupštine je vjernicima islamske vjeroispovjesti u ime Skupštine Tuzlanskog kantona i u svoje lično ime uputio čestitke povodom mjeseca Ramazana.

Sjednica je završena 15,55 sati.Sekretar Skupštine                                                                                  Predsjednik Skupštine

Enisa Hasanagić                                                                                         Žarko Vujović

0 0