Zapisnici

Zapisnik sa 53. sjednice sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

održane 28.02.2022. godine, sa početkom u 13,10 sati

13.04.2022 12:23
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 02-02-142-6/22
Tuzla, 28.02.2022.g.


Na osnovu člana 90. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/19 i 5/20), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j e


Z A P I S N I K
SA PEDESET TREĆE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA - HITNOG KARAKTERA, ODRŽANE 28.02.2022. GODINE, SA POČETKOM U 13,10 SATI

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, Žarko Vujović, je otvorio pedeset treću sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera.
Sjednica je počela intoniranjem himne Bosne i Hercegovine.

Predsjednik Skupštine je obavijestio poslanike da ga niko od poslanika nije obavijestio o spriječenosti prisustva današnjoj sjednici, te je konstatovao da sjednici prisustvuje 33 poslanika, što predstavlja kvorum za rad i odlučivanje na sjednici Skupštine.
Pored poslanika, predsjednik Skupštine je pozdravio prisutne goste i predstavnike medija javnog informisanja.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je uz poziv dostavljen sljedeći

D n e v n i r e d :

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izboru i
imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o potvrđivanju imenovanja Vlade
Tuzlanskog kantona

Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici: Dževad Hadžić, Senad Alić, Amra Nadarević Vodenčarević, Midhat Čaušević, Mirela Trepanić-Grbešić i Mahir Mešalić.
Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje predloženi dnevni red.

Skupština Kantona je sa 19 glasova “za”, 14 glasova “protiv” i 1 “uzdržan” glas usvojila predloženi dnevni red.

T o k s j e d n i c e:

1. U okviru prve tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Odluke o izmjenama
Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona.

Predsjednik Skupštine je dao pauzu od deset minuta kako bi se održala sjednica Komisije za izbor i imenovanja. (pauza data u 13,40 sati)

Nastavljeno sa radom u 13,55 sati.

Predsjednik Skupštine je po ovlaštenju predsjednika Komisije za izbor i imenovanja podnio Izvještaj Komisije koji glasi: „Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona je u okviru svoje nadležnosti razmatrala prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona, te istu prihvata i dostavlja Skupštini Tuzlanskog kantona na odlučivanje.“
Potom je poslanik Midhat Čaušević u ime skupštinske većine predložio sljedeće zaključke:
I. Skupština Tuzlanskog kantona zadužuje Administrativnu komisiju Skupštine
Tuzlanskog kantona da u roku od tri dana, a najkasnije do 03.03.2022. godine promijeni Odluku o povećanju plata i ostalih primanja izabranih i imenovanih zvaničnika (zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona, premijera, ministara u Vladi Tuzlanskog kantona, savjetnika i ostalih na koje se odnosi Odluka Administrativne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona).
II. Skupština Tuzlanskog kantona zabranjuje Administrativnoj komisiji Skupštine
Tuzlanskog kantona da do kraja mandata vrši povećanje plata i ostalih primanja izabranih i imenovanih zvaničnika (zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona, premijera, ministara u Vladi Tuzlanskog kantona, savjetnika i ostalih na koje se odnosi Odluka Administrativne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona).

U vezi predloženih zaključaka otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici: Dževad Hadžić, Nedžad Hamzić, Mahir Mešalić i Mirela Trepanić – Grbešić.

Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje
prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona.

Skupština Kantona je sa 19 glasova „za“, 14 glasova „protiv“ i 1 glasom „uzdržanim“ usvojila prijedlog i donijela Odluku o izmjenama Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona.

Potom je predsjednik Skupštine dao na izjašnjavanje prijedlog zaključaka poslanika Midhata Čauševića.

Skupština Kantona je sa 34 glasa „za“, bez glasova „protiv“ i „uzdržanih“ glasova
usvojila predložene zaključke.

1. U okviru druge tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Odluke o potvrđivanju
imenovanja Vlade Tuzlanskog kantona.
Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, Žarko Vujović, je obavijestio poslanike da je u skladu Poslovnikom Skupštine Tuzlanskog kantona u konsultaciji sa zamjenicima predsjednika, donio Odluku o imenovanju Irfana Halilagića za kandidata na mjesto premijera Tuzlanskog kantona, te ga je pozvao da za govornicom izloži ekspoze.
Kandidat za premijera Irfan Halilagić je izložio ekspoze.
Nakon iznesenog ekspozea kandidat za premijera je predstavio kandidate za ministre.

Predsjednik Skupštine je dao pauzu od deset minuta kako bi se održala sjednica Komisije za izbor i imenovanja. (pauza data u 14,40 sati)

Nastavljeno sa radom u 15,00 sati.

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja, Mirnes Gušić je podnio sljedeći izvještaj:
„Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona je, u okviru svojih nadležnosti, razmotrila prijedlog za imenovanje Vlade Tuzlanskog kantona, koji je dostavio kandidat za mjesto premijera Tuzlanskog kantona.
Komisija je konstatovala da je kandidat za mjesto premijera Kantona, u skladu sa svojim ustavnim ovlastima, dostavio prijedloge ministara za imenovanje Vlade Tuzlanskog kantona.
Uz prijedloge su dostavljene i biografije predloženih kandidata, na osnovu kojih je Komisija konstatovala da predloženi kandidati ispunjavaju uslove propisane zakonom koji se odnosi na imenovanje Vlade Tuzlanskog kantona.
Komisija prihvata prijedlog Odluke o potvrđivanju imenovanja Vlade Tuzlanskog kantona u sljedećem sastavu:
1. Irfan Halilagić – premijer Kantona
2. Hajrudin Mehanović – ministar unutrašnjih poslova
3. Senada Dizdarević – ministar pravosuđa i uprave
4. Ahmed Omerović – ministar obrazovanja i nauke
5. Anela Ajšić – ministar prostornog uređenja i zaštite okolice
6. Suad Mustajbašić – ministar finansija
7. Ivana Mijatović – ministar za kulturu, sport i mlade
8. Mustafa Šakić – ministar trgovine, turizma i saobraćaja
9. Emir Begić – ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
10. Dajana Čolić – ministar zdravstva
11. Mirsad Muhamedbegović – ministar za rad, socijalnu politiku i povratak
12. Edin Duraković – ministar privrede
13. Zoran Blagojević – ministar za boračka pitanja.“

Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici: Dževad Hadžić, Amra Nadarević – Vodenčarević, Žarko Vujović, Midhat Čaušević, Senad Alić, Mirela Trepanić – Grbešić, Fahrudin Skopljak, Jakub Suljkanović i Mahir Mešalić.

Predsjednik Skupštine je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje prijedlog Odluke.

Skupština Kantona je sa 19 glasova “za”, 13 glasova “protiv” i bez ijednog glasa “uzdržan”, usvojila prijedlog i donijela Odluku o potvrđivanju imenovanja Vlade Tuzlanskog kantona u sljedećem sastavu:

1. Irfan Halilagić – premijer Kantona
2. Hajrudin Mehanović – ministar unutrašnjih poslova
3. Senada Dizdarević – ministar pravosuđa i uprave
4. Ahmed Omerović – ministar obrazovanja i nauke
5. Anela Ajšić – ministar prostornog uređenja i zaštite okolice
6. Suad Mustajbašić – ministar finansija
7. Ivana Mijatović – ministar za kulturu, sport i mlade
8. Mustafa Šakić – ministar trgovine, turizma i saobraćaja
9. Emir Begić – ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
10. Dajana Čolić – ministar zdravstva
11. Mirsad Muhamedbegović – ministar za rad, socijalnu politiku i povratak
12. Edin Duraković – ministar privrede
13. Zoran Blagojević – ministar za boračka pitanja

Predsjednik Skupštine je pozvao premijera i članove Vlade da ustanu i daju svečanu izjavu.
Premijer i članovi Vlade su dali i potpisali svečanu izjavu.
Predsjednik Skupštine je novoizabranom premijeru Kantona i članovima Vlade uputio čestitke i želje za uspjeh u budućem radu.

Predsjednik Skupštine Žarko Vujović je pozvao poslanike na obilježavanje Dana nezavisnosti i građanima Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine čestitao 1. Mart – Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Sjednica je završena u 16,10 sati.


Sekretar Skupštine                                                                                                 Predsjednik Skupštine

Enisa Hasanagić                                                                                                        Žarko Vujović

0 0