Zapisnici

Zapisnik sa 52. sjednice sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

održane 14.02.2022. godine sa početkom u 10,15 sati

13.04.2022 12:20
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 02-02-103-7/22
Tuzla, 14.02.2022.g.


Na osnovu člana 90. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/19 i 5/20), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j e


Z A P I S N I K
SA PEDESET DRUGE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA – HITNOG KARAKTERA, ODRŽANE 14.02.2022. GODINE SA POČETKOM U 10,15 SATI

Sjednica je počela intoniranjem himne Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, Slađan Ilić, je otvorio pedest drugu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera, zakazanu na zahtjev 16 poslanika.
Predsjednik Skupštine je obavijestio poslanike da ga niko od poslanika nije obavijestio o spriječenosti prisustva današnjoj sjednici, te je konstatovao da sjednici prisustvuje 35 poslanika, što predstavlja kvorum za rad i odlučivanje na sjednici Skupštine.
Pored poslanika, predsjednik Skupštine je pozdravio prisutne goste i predstavnike medija javnog informisanja.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Predsjednik Skupštine Slađan Ilić je konstatovao da uz poziv za današnju sjednicu nije dostavljen prijedlog dnevnog reda, te zamolio da predstavnik predlagača za zakazivanje sjednice Skupštine-hitnog karaktera predloži dnevni red.

Poslanik Midhat Čaušević je predložio sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o smjeni predsjednika Skupštine
Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o smjeni zamjenice predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona Vedrane Petrović
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o potvrđivanju kandidata za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o smjeni Vlade Tuzlanskog kantona
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju ovlaštenja sekretarima ministarstava

Poslanik Senad Alić je u ime Kluba poslanika PDA zatražio pauzu nakon rasprave o dnevnom redu od pola sata.
S obzirom da se niko nije javio za diskusiju predsjednik je zaključio raspravu i dao pauzu od od pola sata (pauza data u 10,20 sati).
Nastavljeno sa radom u 10,50 sati, nakon čega je poslanik Dževad Hadžić u ime Kluba poslanika SDP-a zatražio pauzu od pola sata (pauza data u 10,55 sati).
Nastavljeno sa radom u 11,25 sati.
Nakon pauze, predsjednik Skupštine Slađan Ilić je konstatovao da je zaključena rasprava, te je dao na izjašnjavanje predloženi dnevni red.
Skupština Kantona je sa 18 glasova „za“, 9 glasova „protiv" i sa 8 „uzdržanih" glasova usvojila predloženi dnevni red pedeset druge sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona.

Poslanik Dževad Hadžić, je u ime Kluba poslanika SDP-a, izrazio sumnju u rezultat glasanja i zatražio pojedinačno izjašnjavanje poslanika o predloženom dnevnom redu.
Sekretar Skupštine Tuzlanskog kantona Enisa Hasanagić je izvršila pojedinačnu prozivku poslanika i evidentirala pojedinačno glasanje, nakon čega je predsjednik Skupštine konstatovao da je Skupština Kantona sa 18 glasova “za”, 12 glasova “protiv” i 5 “uzdržanih” glasova usvojila predloženi dnevni red.

Potom je riječ zatražila zamjenica predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona Vedrana Petrović koja je shodno članu 11. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona dala ostavku na mjesto zamjenika predsjednika ispred hrvatskog naroda.
Skupštini se obratio i predsjednik Skupštine, Slađan Ilić, koji je u skladu sa članom 11. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona takođe dao neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona.
Poslanik Midhat Čaušević je zbog novonastale situacije zatražio pauzu od pola sata (pauza data u 11,30 sati).

Nastavljeno sa radom u 12,00 sati.

Potom je sjednicu nastavila voditi zamjenica predsjednika Skupštine Lejla Vuković.

T o k s j e d n i c e:

1. U okviru prve tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona.
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja Slađan Ilić je konstatovao da je u pauzi održana sjednica i da je Komisija u okviru svoje nadležnosti razmotrila ostavku na dužnost predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona koji je Skupštini TK dostavio Slađan Ilić. Komisija je konstatovala da je ostavka dostavljena u skladu sa odredbama Poslovnika Skupštine TK i da o istoj nakon zauzimanja mišljenja Komisije o prihvatanju ostavke, Skupština TK treba da se izjasni i donese Odluku o razrješenju predsjednika Skupštine TK.
Komisija za izbor i imenovanje Skupštine TK je u okviru svoje nadležnosti razmotrila ostavku na dužnost zamjenika predsjednika Skupštine TK koji je Skupštini TK dostavila Vedrana Petrović. Komisija je konstatovala da je ostavka dostavljena u skladu sa odredbama Poslovnika Skupštine TK i da o istoj nakon zauzimanja mišljenja Komisije o prihvatanju ostavke, Skupština TK treba da se izjasni o prihvatanju ostavke i donese Odluku o razrješenju zamjenika predsjednika Skupštine TK, Vedrane Petrović.
Rasprave po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.
Predsjedavajuća Skupštinom Tuzlanskog kantona, Lejla Vuković, je zaključila raspravu i dala na glasanje prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona.
Skupština Kantona je sa 18 glasova "za", bez glasova "protiv" i 16 "uzdržanih" glasova usvojila prijedlog i donijela Odluku o razrješenju predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona, Slađana Ilića.

2. U okviru druge tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Odluke o razrješenju zamjenice predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona, Vedrane Petrović.
S obzirom da nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjedavajuća Skupštinom Tuzlanskog kantona, Lejla Vuković, je, uz napomenu da je u okviru prve tačke dnevnog reda predsjednik Komisije upoznao poslanike sa izvještajem Komisije za izbor i imenovanja, dala na glasanje prijedlog Odluke o razrješenju zamjenice predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona, Vedrane Petrović.
Skupština Kantona je sa 18 glasova "za", bez glasova "protiv" i 16 "uzdržanih" glasova usvojila prijedlog i donijela Odluku o razrješenju zamjenice predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona, Vedrane Petrović.

3. U okviru treće tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Odluke o potvrđivanju kandidata za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona.
Predsjedavajuća Skupštinom Tuzlanskog kantona, Lejla Vuković, je dala pauzu od 15 minuta radi održavanja sjednica klubova naroda i predlaganje kandidata na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona. (pauza data u 12,05 sati)

Nastavljeno sa radom u 12,15 sati.
Predsjedavajuća Skupštinom Tuzlanskog kantona, Lejla Vuković, je pozvala predstavnike klubova hrvatskog i srpskog naroda da iznesu prijedloge kandidata za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona.
Poslanik Boris Krešić, je iznio da Klub Hrvata nije usvojio dnevni red te na osnovu člana 10. stav (3) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona predložio sebe za kandidata na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona iz reda hrvatskog naroda.
Poslanik Slađan Ilić, predsjednik Kluba poslanika Srba u Skupštini Tuzlanskog kantona, je iznio da u pauzi nije održana sjednica Kluba poslanika Srba, jer nije usvojen dnevni red, te da nije postignut dogovor oko kandidata za mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona iz reda srpskog naroda.
Poslanik Žarko Vuković je shodno članu 10. stav (3) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona predložio sebe za kandidata na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona iz reda srpskog naroda.
Predsjedavajuća Skupštinom Tuzlanskog kantona, Lejla Vuković, je dala pauzu od 5 minuta radi održavanja sjednice Komisije za izbor i imenovanja (pauza data u 12,20 sati).

Nastavljeno je sa radom u 12,25 sati.

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja Slađan Ilić je upoznao Skupštinu o izvještaju Komisije u kojem je navedeno da je Komisija u okviru svoje nadležnosti konstatovala da su dostavljeni prijedlozi kandidata za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona u skladu sa članom 10. stav (3) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona. Iz reda hrvatskog naroda kandidat za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona je Boris Krešić a iz reda srpskog naroda kandidat za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona je Žarko Vujović, te Komisija navedene prijedloge dostavlja u dalju skupštinsku proceduru.
Predsjedavajuća Skupštinom Tuzlanskog kantona, Lejla Vuković, je dala na izjašnjavanje navedene prijedloge:
Za prijedlog o potvrđivanju Borisa Krešića, kao kandidata iz reda hrvatskog naroda, za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona, glasalo je 18 poslanika “za”, 6 poslanika “protiv” i 10 “uzdržano”, te je konstatovano da je navedeni prijedlog dobio potrebnu većinu.
Za prijedlog o potvrđivanju Žarka Vujovića, kao kandidata iz reda srpskog naroda, za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona, glasalo je 18 poslanika “za”, 5 poslanika “protiv” i 11“uzdržano”, te je konstatovano da je navedeni prijedlog dobio potrebnu većinu.
Predsjedavajuća Skupštinom Tuzlanskog kantona, Lejla Vuković, je dala pauzu od 5 minuta radi održavanja konsultacija rukovodstva Skupštine i izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona. (pauza data u 12,25 sati)

Nastavljeno je sa radom u 12,35 sati.

Predsjedavajuća Skupštinom Tuzlanskog kantona, Lejla Vuković, je obavijestila Skupštinu da je u pauzi održan sastanak rukovodstva Skupštine te da je upoznala Skupštinu sa Odlukom da je Žarko Vujović predsjednik, a Lejla Vuković i Boris Krešić zamjenici predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona, te zamolila Žarka Vujovića da nastavi predsjedavati sjednicom.

U nastavku sjednicom predsjedava Žarko Vujović, predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona koji se zahvalio svim poslanicima na glasanju i mogućnosti da predsjedava ovim tijelom i zaželio dobru saradnju u daljem radu.

4. U okviru četvrte tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Odluke o razrješenju Vlade Tuzlanskog kantona.
Skupštini Kantona se obratio premijer Kantona Kadrija Hodžić koji je dao ostavku na mjesto premijera Tuzlanskog kantona i zaželio da se u budućem radu nastave svi započeti reformski projekti.
S obzirom da se niko nije javio za diskusiju predsjednik Skupštine Žarko Vujović je zaključio raspravu i dao pauzu kako bi se održala sjednica Komisije za izbor i imenovanja. (pauza data u 12,40 sati)

Nastavljeno sa radom u 12,45 sati.
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja, Slađan Ilić, upoznao je Skupštinu sa izvještajem Komisije za izbor i imenovanja u kojem je navedeno da je Komisija, u okviru svojih nadležnosti, razmotrila ostavku premijera Tuzlanskog kantona i konstatovala da je ostavka dostavljena u skladu sa odredbama Ustava Tuzlanskog kantona i istu upućuje u dalju skupštinsku proceduru kako bi se Skupština Tuzlanskog kantona izjasnila o prihvatanju ostavke te donijela Odluku o razrješenju Vlade Tuzlanskog kantona.
Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo rasprave.
Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, Žarko Vujović je dao na glasanje prijedlog Odluke o razrješenju Vlade Tuzlanskog kantona.
Skupština Kantona je sa 18 glasova „za“, bez glasova „protiv" i sa 17 „uzdržanih" glasova usvojila prijedlog i donijela Odluku o razrješenju Vlade Tuzlanskog kantona.

5. U okviru pete tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja sekretarima ministarstava.
Poslanik Midhat Čaušević je predložio da se u okviru ove tačke donese i Odluka o davanju ovlaštenja za kolektivno potpisivanje naloga za plaćanje preko jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona te je sa istom upoznao poslanike.
S obzirom da se niko nije javio za diskusiju predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, Žarko Vujović, je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja sekretarima ministarstava sa Odlukom o davanju ovlaštenja za kolektivno potpisivanje naloga za plaćanje preko jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona.
Skupština Kantona je sa 18 glasova „za“, bez glasova „protiv" i sa 17 „uzdržanih" glasova usvojila prijedlog i donijela Odluku o davanju ovlaštenja sekretarima ministarstava sa Odlukom o davanju ovlaštenja za kolektivno potpisivanje naloga za plaćanje preko jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona.

Sjednica je završena u 12,50 sati.


Sekretar Skupštine                                                                                           Predsjednik Skupštine

Enisa Hasanagić                                                                                                    Žarko Vujović


0 0