Pozivi

Saziv 9. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku

koja će se održati u srijedu, 27.03.2024. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

20.03.2024 12:02
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku
politiku Skupštine Tuzlanskog kantona –
Broj: 02-02-179-1/24
Tuzla, 19.03.2024. godine

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
devetu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u srijedu, 27.03.2024. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o dopuni Zakona o ministarstvima i drugim organima
uprave Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica
3. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti akumulacije „Modrac“
4. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2023. godinu
5. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2023. godine
6. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za period 01.01.-
31.12.2023. godine
7. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Jakub Suljkanović, v.r.
0 0