Pozivi

Saziv 9. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

 

25.05.2023 08:11
Slika
koja će se održati u srijedu 31.5.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-278-1/23
Tuzla, 19.5.2023. godine

Na osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona

S a z i v a

devetu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u srijedu 31.5.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o dopuni Zakona o naučnoistraživačkom radu
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o dopuni Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica
4. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
6. Razmatranje Izvještaja o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
7. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2022. godine
8. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01-31.12.2022. godine
9. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za period I-XII 2022. godine
10. Razmatranje Izvještaja o radu sa Izvještajem o izvršenju Finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period 01.01-31.12.2022. godine
11. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine
12. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2022. godine
13. Razmatranje Izvještaja o radu Nezavisnog odbora za period juli-decembar 2022. godine
14. Razmatranje Informacije o maloljetničkoj delinkvenciji na području Tuzlanskog kantona
15. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01-31.12.2022. godine
16. Razmatranje Informacije o stanju regionalne cestovne mreže na području Tuzlanskog kantonaPredsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona
Žarko Vujović
0 0