Pozivi

Saziv 9. sjednice Komisije za rad i socijalnu politiku

 

14.06.2021 11:13
Slika
koja će se održati u ponedjeljak 21.6..2021. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za rad i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-391-1/21
Tuzla, 11.6.2021.g.

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

devetu sjednicu Komisije za rad i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak 21.6..2021. godine,
sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantonaZa sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o radu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana Javne
ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2020. godine
2. Razmatranje Analize stanja u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i
zaštite porodica sa djecom na području Tuzlanskog kantona sa programom mjera za ublažavanje teškog socijalnog stanja koje je nastalo kao posljedica pandemije
3. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Amila Hodžić,v.r.
0 0