Pozivi

Saziv 9. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

koja će se održati u utorak 26.5.2020. godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

20.05.2020 10:35
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku
i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-323-1/20
Tuzla, 19.5.2020.g.

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
devetu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u utorak 26.5.2020. godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:
1. Razmatranje prijedloga Odluke o potvrđivanju Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune
Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
3. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
4. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravsto Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
5. Razmatranje Izvještaja o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
6. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove
Tuzlanskog kantona za period 1.1. – 31.12.2019. godine
7. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 1.1. – 31.12.2019. godine
8. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1. – 31.12.2019. godine
9. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1. – 31.12.2019. godine
10. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Bego Gutić, v.r.
0 0