Pozivi

Saziv 9. sjednice Komisije za obrazovanje i nauku

koja će se održati u utorak, 28.11.2023. godine, sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

16.11.2023 07:58
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje
i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-575-1/23
Tuzla, 15.11.2023. godine

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
devetu sjednicu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak, 28.11.2023. godine, sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći
D n e v n i r e d:
1. Razmatranje predstavke Edine Vehabović
2. Razmatranje predstavke Zane Delić
3. Razmatranje predstavke Udruženja sekretara osnovnih škola TK
4. Upoznavanje sa informacijom direktora JU Centar za obrazovanje i vaspitanje
rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla i izjašnjenjem Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi sa anonimnom prijavom o zapošljavanju u JU Centar za obrazovanje i vaspitanje rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla
5. Upoznavanje sa izjašnjenjem Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi sa anonimnom prijavom protiv direktorice JU OŠ „Gornja Tuzla“ Azre Feukić
6. Upoznavanje sa izjašnjenjem Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi sa anonimnom prijavom protiv Edina Halilagića domara u JU OŠ „Lukavac Grad“ Lukavac
7. Upoznavanje sa informacijom Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi sa zahtjevom grupe pravnika za preispitivanje nezakonito donesenih izmjena i dopuna Pravilnika o uslovima, kriterijim i postupku zapošljavanju u institucije osnovnog i srednjeg obrazovanja na području TK
8. Upoznavanje sa izjašnjenjem v.d. direktora JU OŠ „Brčanska Malta“ u vezi sa zahtjevom uposlenika JU OŠ „Brčanska Malta“
9. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije

Boris Krešić, v.r.
0 0