Pozivi

Saziv 9. sjednice Komisije za kulturu, sport i mlade

 

13.12.2021 10:40
Slika
koja će se održati u ponedjeljak, 20.12.2021. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za kulturu, sport i mlade
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-720-1/21
Tuzla, 10.12.2021.godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

devetu sjednicu Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 20.12.2021. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o kulturi
2. Razmatranje dopisa Vijeća mladih Tuzlanskog kantona
3. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije
Bahrudin Ahmetagić, v.r.
0 0