Pozivi

Saziv 8. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

koja će se održati u četvrtak, 21.09.2023. godine, sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

18.09.2023 10:57
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-488-1/23
Tuzla, 15.09.2023. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A
osmu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u četvrtak, 21.09.2023. godine, sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona
3. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
4. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina
5. Razmatranje nacrta Zakona o muzejskoj djelatnosti
6. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju
7. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica
8. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju podrške kupovini zemljišta i davanju ovlaštenja za zaključivanje kupoprodajnog ugovora i preduzimanju drugih radnji i aktivnosti u cilju izgradnje nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu
9. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti pripajanja Javne ustanove Mješovita srednja rudarska škola Tuzla Javnoj ustanovi Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla
10. Razmatranje molbe Admira Bajraktarevića za stručno tumačenje člana 28. stav (1) tačka u) Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 14/15)
11. Razmatranje ponovnog zahtjeva Ramiza Aljića za stručno tumačenje člana 28. stav (1) tačka u) Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 14/15)
12. Razmatranje zaključka Vlade Tuzlanskog kantona i odgovora Ministarstva prosotornog uređenja i zaštite okolice u vezi zahtjeva Anela Ibeljića za davanje autentičnog tumačenja člana 9. stav (2) Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16, 4/17 i 22/22)
13. Razmatranje zaključka Vlade Tuzlanskog kantona i odgovora Ministarstva finansija u vezi inicijative Udruženja građana „Ne diskriminacija, ne mobing“ za autenitčno tumačenje člana 5. stav (1) i stav (2) Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 14/09, 3/10, 4/10 – ispravka, 8/14, 13/19 i 8/20)
14. Tekuća pitanja
Predsjednica
Zakonodavno-pravne komisije
Jasmina Lugavić, v. r.
0 0