Pozivi

Saziv 8. sjednice Komisije za rad i socijalnu politiku

 

21.05.2021 13:38
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za rad i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-323-1/21
Tuzla, 17.5.2021.g.

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

osmu sjednicu Komisije za rad i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak 24.5..2021. godine,
sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantonaZa sjednicu je predložen sljedeći


D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Analize socijalno - ekonomskog položaja starih lica i penzionera
sa prijedlogom mjera
2. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Amila Hodžić,v.r.
0 0