Pozivi

Saziv 8. sjednice Komisije za obrazovanje i nauku

koja će se održati u petak, 29.1.2021. godine, sa početkom u 9,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

26.01.2021 13:18
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje
i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-66-1/21
Tuzla, 25.01.2021.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A
osmu sjednicu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u petak, 29.1.2021. godine, sa početkom u 9,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći
D n e v n i r e d:

1. Informisanje o radu udruženja sekretara osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona
2. Upoznavanje sa urgencijom Univerziteta u Tuzli za davanje saglasnosti na iskazane potrebe za zapošljavanje asistenata i viših asistenata na određeno vrijeme po Programu sufinansiranju zapošljavanja u javnim univerzitetima u FBiH
3. Upoznavanje sa urgencijom Univerziteta u Tuzli za davanje saglasnosti za raspisivanje konkursa/oglasa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
4. Upoznavanje sa izjašnjenjem Univerziteta u Tuzli vezano za inicijativu zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona
5. Upoznavanje sa izjašnjenjem Univerziteta po predstavci Feriza Adrovića
6. Upoznavanje sa odgovorom Ministarstva obrazovanja i nauke na poslaničku inicijativu poslanika Senada Alića vezano za upisnu politiku na JU Univerzitet u Tuzli
7. Upoznavanje sa Izjašnjenjem KUIP TK vezano za poslaničko pitanje Šekiba Umihanića – klinički staž studenata Medicinskog fakulteta
8. Upoznavanje sa Informacijom JU Mješovita srednja Elektrotehnička škola Tuzla u vezi anonimne predstvake za imenovanje direktora škole Selmira Dadanovića (odgovor dostavljen Komisiji za borbu protiv korupcije)
9. Upoznavanje sa Informacijom JU OŠ “Hasan Kikić” Gračanica - predstavka “Avis” d.o.o. Gračanica u vezi odabira najpooljnijeg ponuđača usluga (odgovor dostavljen Komisiji za borbu protiv korupcije)
10. Upoznavanje sa Informacijom Senade Džanić, direktorice MSŠ Doboj Istok, u vezi anonomine predtsavke (odgovor dostavljen Komisiji za borbu protiv korupcije)
11. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Midhat Čaušević, v.r.
0 0