Pozivi

Saziv 8. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova

koja će se održati u utorak, 31.10.2023. godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

26.10.2023 10:30
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-543-1/23
Tuzla, 25.10.2023. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A

osmu sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak, 31.10.2023. godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1.Razmatranje inicijative Udruženja „HO Horizonti“
2.Razmatranje Izvještaja revizije učinka Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine „Rodna ravnopravnost i sprečavanje nasilja nad ženama“
3.Tekuća pitanjaPredsjednica
Komisije za jednakopravnost spolova
Suvada Džuzdanović, v.r.
0 0