Pozivi

Saziv 7. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

 

17.03.2023 15:13
Slika
koja će se održati u srijedu, 22.3.2023. godine, sa početkom u 11,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-168-1/23
Tuzla, 17.3.2023. godine


Na osnovu člana 59. a u vezi sa članom 57. stav (3) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona


S a z i v a

sedmu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera,
koja će se održati u srijedu, 22.3.2023. godine, sa početkom u 11,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u TuzliZa sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d

1. Dnevni red sjednice bit će predložen na samoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karakteraPredsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Žarko Vujović
0 0