Pozivi

Saziv 7. sjednice Komisije za rad i socijalnu politiku

 

22.04.2021 13:36
Slika
koja će se održati u četvrtak 29.4..2021. godine, sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za rad i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-275-1/21
Tuzla, 21.4.2021.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik KomisijeS A Z I V A

sedmu sjednicu Komisije za rad i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak 29.4..2021. godine,
sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantonaZa sjednicu je predložen sljedeći


D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 1.1-31.12.2020. godine
2. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Amila Hodžić,v.r.
0 0