Pozivi

Saziv 6. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

 

09.03.2023 09:26
Slika
koja će se održati u srijedu, 15.03.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali BKC Tuzla (materijal za sjednicu dostupan na web stranici Skupštine pod Aktuelno)
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-147-1/23
Tuzla, 7.3.2023. godine

Na osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona

S a z i v a

šestu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u srijedu 15.3.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja visokoškolske ustanove Univerzitet FINRA
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2023. do 2029. godine
5. Razmatranje Izvještaja o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
6. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I-XII 2021. godine
7. Razmatranje Izvještaja o poslovanju JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o. za period 01.01 do 31.12.2021. godine
8. Razmatranje Izvještaja o radu Nezavisnog odbora za period januar – juni 2022. godine
9. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2021/2022. godini
10. Razmatranje Informacije o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona
11. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini
12. Razmatranje Informacije o provođenju Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu
13. Razmatranje Programa mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim izvještajima Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica za 2021. godinu, konstatovanih od strane Ureda za reviziju Federacije BiH
14. Razmatranje nacrta Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine, radi davanja mišljenja
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Žarko Vujović
0 0