Pozivi

Saziv 6. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

koja će se održati u petak, 27.10.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

26.10.2023 15:10
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku
politiku Skupštine Tuzlanskog kantona –
Broj: 02-02-542-1/23
Tuzla, 25.10.2023. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
šestu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u petak, 27.10.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
3. Razmatranje prijedloga Odluke o kreditnom zaduženju Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
4. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Jakub Suljkanović, v.r.
0 0