Pozivi

Saziv 6. sjednice Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

koja će se održati u četvrtak 21.5.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

19.05.2020 11:28
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske
slobode Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-315-1/20
Tuzla, 18.5.2020.g.

Na osnovu člana 23. Poslovnika o radu Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode
S A Z I V A
šestu sjednicu Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode,
koja će se održati u četvrtak 21.5.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati,
u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:
1. Razmatranje anonimne predstavka u vezi izdavanja diploma, falsifikovanja i
izigravanja procedure za sticanje zvanja majstora frizerske sturke na području TK
2. Razmatranje predstavke Bešić Halida iz Živinica
3. Razmatranje:
a) zahtjeva člana Komisije Jasmina Alića za preispitivanje konkursne procedure
izbora Sadika Ahmetovića na mjesto direktora JU “Dom za djecu bez roditeljskog staranja” Tuzla
b) otvorenog pisma protesta nevladinih organizacija na imenovanje direktora JU “Dom za djecu bez roditeljskog staranja” Tuzla
4. Upoznavanje sa obavijesti Ministarstva unutrašnjih poslova TK vezano za problem
migrantske krize
5. Upoznavanje sa Informacijom Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak
koja se odnosi na nadležno postupanje centara za socijalni rad kada su u pitanju maloljetna lica koja prosjače i mogući priliv migranata
6. Tekuća pitanja

Predsjednik
Komisije za pravdu, ljudska prava i
građanske slobode
Vedrana Petrović, v.r.
0 0