Pozivi

Saziv 59. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

 

22.08.2022 14:05
Slika
koja će se održati u utorak, 30.08.2022. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I  K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-481-1/22
Tuzla, 19.08.2022. godine


Na osnovu člana 59. a u vezi sa članom 57. stav (3) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona

S a z i v a
pedeset devetu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u utorak, 30.08.2022. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o privremenom korišćenju javnih površina na području Tuzlanskog kantona
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona naučnoistraživačkom radu
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjeni Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina
6. Razmatranje nacrta Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Tuzlanskom kantonu
7. Razmatranje nacrta Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći
8. Razmatranje nacrta Strategije komuniciranja Skupštine Tuzlanskog kantona 2022.-2027. godina
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
11. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica za period 01.01.-31.12.2021. godine
12. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
13. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla za period 01.01.-31.12.2021. godine
14. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla za 2021. godinu
15. Razmatranje Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” d.d. Tuzla za 2021. godinu
16. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Univerzitet u Tuzli za 2021. godinu
17. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
18. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj za 2021. godinu
19. Razmatranje Rodne analize zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona na rukovodećim pozicijama
20. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu u 2021. godini
21. Razmatranje Informacije o maloljetničkoj delinkvenciji na području Tuzlanskog kantona
22. Razmatranje Informacije o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini
23. Razmatranje Informacije o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini
24. Razmatranje nacrta federalnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, radi davanja mišljenja
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Žarko Vujović
0 0