Pozivi

Saziv 58. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

 

14.07.2022 09:01
Slika
koja će se održati u petak, 15.7.2022. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-432-1/22
Tuzla, 12.7.2022. godine


Na osnovu člana 59. a u vezi sa članom 57. stav (3) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona

S a z i v a

pedeset osmu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera,
koja će se održati u petak, 15.7.2022. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli


Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o šumama
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona


Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Žarko Vujović
0 0