Pozivi

Saziv 57. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

 

01.06.2022 14:46
Slika
koja će se održati u utorak, 7.6.2022. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-346-1/22
Tuzla, 27.5.2022. godine

Na osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona

S a z i v a

pedeset sedmu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u utorak, 7.6.2022. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o osnivanju Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona
4. Razmatranje nacrta Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona
5. Razmatranje nacrta Zakona o privremenom korišćenju javnih površina na području Tuzlanskog kantona
6. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine
7. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine
8. Razmatranje Izvještaja o radu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla za period 01.01.-31.12.2021. godine
9. Razmatranje Izvještaja o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
10. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
11. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine
12. Razmatranje:
a) Narativnog izvješća o radu Kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
b) Informacije o radu Kantonalnog suda u Tuzli i općinskih sudova Tuzla, Banovići, Gradačac, Gračanica, Kalesija, Lukavac, Srebrenik i Živinice za 2021. godinu
13. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla za 2021. godinu
14. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
15. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla za 2021. godinu
16. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behram-beg“ Tuzla za 2021. godinu
17. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine
18. Razmatranje Informacije o statusu projekta izgradnje auto ceste Tuzla – Brčko – Orašje, kao dijela auto ceste Sarajevo – Beograd
19. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu u 2021. godini
20. Razmatranje prijedloga Zaključka u vezi zahtjeva za autentično tumačenje članova 22. i 22a. Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 3/06, 1/07, 5/08, 10/11, 7/17, 11/18, 8/20 i 10/21)
21. Razmatranje prijedloga Zaključka u vezi zahtjeva za autentično tumačenje člana 74. stav (6) Zakona o visokom obrazovanju – prećišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 21/21)
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Žarko Vujović
0 0