Pozivi

Saziv 56. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

 

11.05.2022 14:13
Slika
koja će se održati u petak, 13.5.2022. godine, sa početkom u 9,30 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-294-1/22
Tuzla, 9.5.2022. godine


Na osnovu člana 59. a u vezi sa članom 57. stav (3) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona


S a z i v a

pedeset šestu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera,
koja će se održati u petak, 13.5.2022. godine, sa početkom u 9,30 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli


Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Žarko Vujović
0 0