Pozivi

Saziv 5. sjednice Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

 

13.12.2021 10:38
Slika
koja će se održati u ponedjeljak 20.12.2021. godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za prostorno uređenje
i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-724-1/21
Tuzla, 10.12.2021.godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

petu sjednicu Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak 20.12.2021. godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Regulacionog plana lokaliteta Zlača za period od 10 godina
2. Razmatranje prijedloga Regulacionog plana lokaliteta Muška voda za period od 10 godina
3. Razmatranje prijedloga Urbanističkog projekta lokaliteta Djevojačka pećina za period od 10 godina
4. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije
Lejla Vuković, v.r.
0 0