Pozivi

Saziv 5. sjednice Komisije za obrazovanje i nauku

 

23.05.2023 08:59
Slika
koja će se održati u petak, 26.05.2023. godine, sa početkom u 11,30 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje
i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-281-1/23
Tuzla, 19.05.2023. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

petu sjednicu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u petak, 26.05.2023. godine, sa početkom u 11,30 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o dopunama Zakona o naučnoistraživačkom radu
2. Razmatranje prijedloga Zakona o dopuni Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
3. Upoznavanje sa informacijom Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi anonimne predstavke protiv Mirela Miškovića
4. Upoznavanje sa izjašnjenjem Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi zahtjeva prof. Zehrudina Osmanovića za tumačenje člana 18. stav (6) Standarda i normativa visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona
5. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Boris Krešić, v.r.
0 0