Pozivi

Saziv 49. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

 

16.12.2021 12:26
Slika
koja će se održati u srijedu, 22.12.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-709-1/21
Tuzla, 10.12.2021. godine

Na osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona


S a z i v a

četrdeset devetu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u srijedu, 22.12.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga i usvajanje Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o kulturi
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju pravne pomoći
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonadavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona
11. Razmatranje nacrta Zakona o osnivanju Javne ustanove Centar za autizam Tuzla
12. Razmatranje nacrta Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2022. godinu sa Odlukom o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Regulacionog plana lokaliteta Zlača za period od 10 godina
16. Razmatranje prijedloga i donošenje Regulacionog plana lokaliteta Muška voda za period od 10 godina
17. Razmatranje prijedloga i donošenje Urbanističkog projekta lokaliteta Djevojačka pećina za period od 10 godina
18. Razmatranje prigovora i donošenje odluka o prigovorima na Odluku o imenovanju članova Nezavisnog odbor
19. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
20. Razmatranje prijedloga i donošenje Autentičnog tumačenja člana 68. stav (9) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 7/16, 10/16, 5/17, 15/17, 15/19, 9/20 i 17/21)
21. Razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu i Programa mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine
22. Razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa Programom mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine
23. Razmatranje Informacije o maloljetničkoj delikvenciji na području Tuzlanskog kantona


Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Slađan Ilić
0 0