Pozivi

Saziv 48. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

 

15.11.2021 13:19
Slika
koja će se održati u ponedjeljak, 22.11.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-665-1/21
Tuzla, 11.11.2021. godine

Na osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona


S a z i v a

četrdeset osmu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u ponedjeljak, 22.11.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
3. Razmatranje nacrta Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Statuta Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica
5. Razmatranje prigovora i donošenje Odluke o prigovorima na Odluku o smjeni članova Nezavisnog odbora
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora
7. Razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa Programom mjera na otklanjanju nedostataka po preporukama Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine
8. Razmatranje Analize zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2020. godini
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Slađan Ilić
0 0