Pozivi

Saziv 47. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

 

15.10.2021 14:53
Slika
koja će se održati u četvrtak, 21.10.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-603-1/21
Tuzla, 12.10.2021. godine

Na osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona


S a z i v a

četrdeset sedmu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u četvrtak, 21.10.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjeni Zakona o oružju i municiji
5. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja „Povelja Tuzlanskog kantona“
7. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-30.6.2021. godine
8. Razmatranje Informacije o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2020. godinu
9. Razmatranje Informacije o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona
10. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Slađan Ilić
0 0