Pozivi

Saziv 46. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

 

22.09.2021 15:13
Slika
koja će se održati u ponedjeljak, 27.9.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-573-1/21
Tuzla, 20.9.2021. godine


Na osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantonaS a z i v a

četrdeset šestu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u ponedjeljak, 27.9.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u TuzliZa sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa aktuelnim dešavanjima hapšenja bivših pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine


Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Slađan Ilić
0 0