Pozivi

Saziv 45. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

 

03.09.2021 12:49
Slika
koja će se održati u utorak, 14.9.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-533-1/21
Tuzla, 3.9.2021. godine

Na osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona

S a z i v a

četrdeset petu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u utorak, 14.9.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Informacije o higijensko-epidemiološkoj situaciji na području Tuzlanskog kantona sa posebnim osvrtom na situaciju u vezi sa migrantima
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona
3. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona
4. Razmatranje nacrta Zakona o kulturi
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
6. Razmatranje Izvještaja o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
7. Razmatranje Analize društveno-ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom, nivo ostvarenih prava na osnovu federalnih i kantonalnih propisa sa prijedlogom mjera za poboljšanje stanja
8. Razmatranje Rodne analize zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona na rukovodećim pozicijama
9. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
10. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu u 2020. godini
11. Razmatranje nacrta federalnog Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, radi davanja mišljenjaPredsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Slađan Ilić
0 0