Pozivi

Saziv 44. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

 

09.07.2021 12:46
Slika
koja će se održati u četvrtak, 15.7.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-436-1/21
Tuzla, 6.7.2021. godine

Na osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona

S a z i v a

četrdeset četvrtu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u četvrtak, 15.7.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Rezolucije o zaštiti i unapređenju kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru u Tuzlanskom kantonu
5. Razmatranje Izvještaja o namjenskom utrošku sredstava u skladu sa Ugovorom o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 09-11-6-2-5109-UK-3/20 od 30.7.2020. godine
6. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. za period 1.1. do 31.12.2020. godine
7. Razmatranje Analize stanja u oblasti zaštite djece bez roditeljskog staranja u porodičnom i institucionalnom smještaju sa prijedlogom mjera
8. Razmatranje Informacije o nasilju u porodici na području Tuzlanskog kantona
9. Razmatranje Informacije o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini
10. Razmatranje Informacije o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Autentičnog tumačenja člana 61. stav (2) tačka b) Zakona o vodama („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 11/08 i 12/20)
12. Razmatranje federalnog nacrta Zakona o zaštiti zraka, radi davanja mišljenja
13. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, radi davanja mišljenjaPredsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Slađan Ilić
0 0