Pozivi

Saziv 43. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

 

14.06.2021 11:19
Slika
koja će se održati u srijedu, 23.6.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-383-1/21
Tuzla, 11.6.2021. godine

Na osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona

S a z i v a

četrdeset treću sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u srijedu, 23.6.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona
5. Razmatranje nacrta Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije 2021.-2024. i Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2021.-2024.
7. Razmatranje Izvještaja o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
8. Razmatranje Izvještaja o radu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2020. godine
9. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za 2020. godinu
10. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2020. godinu sa finansijskim izvještajima za 2020. godinu
11. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za period 1.1.-31.12.2020. godine sa Finansijskim izvještajem Kantonalne agencije za privatizaciju za period 1.1.-31.12.2020. godine
12. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
13. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za 2020. godinu
14. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog pravobranilaštva za period od 1.1.2020. do 31.12. 2020. godine
15. Razmatranje:
a) Narativnog izvješća o radu Kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2020. godine
b) Informacije o radu Kantonalnog suda u Tuzli i općinskih sudova Tuzla, Banovići, Gradačac, Gračanica, Kalesija, Lukavac, Srebrenik i Živinice za 2020. godinu
16. Razmatranje Analize stanja u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom na području Tuzlanskog kantona sa programom mjera za ublažavanje teškog socijalnog stanja koje je nastalo kao posljedica pandemije
17. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini
18. Razmatranje Informacija o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona u 2020. godiniPredsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Slađan Ilić
0 0