Pozivi

Saziv 41. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

 

22.04.2021 13:37
Slika
koja će se održati u petak, 30.4.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-267-1/21
Tuzla, 21.4.2021. godine

Na osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona

S a z i v a

četrdeset prvu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u petak, 30.4.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o naučnoistraživačkom radu
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005.-2025.
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Javnom zdravstvenom ustanovom Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“, Gračanica
9. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2020. godinu
10. Razmatranje Izvještaja o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini
11. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća „ Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. za period 1.1. do 31.12.2019. godine
12. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2020. godinu
13. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 1.1.-31.12.2020. godine
14. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 1.1-31.12.2020. godine
15. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2020. godine
16. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
17. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla u 2020. godini
18. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2020. godine
19. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period 1.1.2020.-31.12.2020. godine
20. Razmatranje prijedloga Zaključka u vezi zahtjeva za autentično tumačenje članova 40-48. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica - drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20)
21. Razmatranje nacrta Zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine, radi davanja mišljenja


Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Slađan Ilić
0 0