Pozivi

Saziv 4. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

 

23.05.2023 08:55
Slika
koja će se održati u petak, 26.05.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantonaB o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-280-1/23
Tuzla, 19.05.2023. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A
četvrtu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u petak, 26.05.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o dopuni Zakona o naučnoistraživačkom radu
2. Razmatranje prijedloga Zakona o dopuni Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
3. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica
4. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona
5. Razmatranje zahtjeva advokata Anela Ibeljića za davanje autentičnog tumačenja člana 9. stav (2) Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17)
6. Upoznavanje sa odgovorom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vezi zahtjeva sekretara organa uprave Grada Živinice za tumačenje člana 28. stav (3) Zakona o koncesijama TK („Službene novine TK“, broj: 5/04, 7/05, 6/11, 1/13, 11/14, 12/16, 13/17 i 10/18) i Dokumenta o politici dodjele koncesija na području TK, koji je Vlada TK usvojila svojom Odlukom broj: 02/1-05-2063/06 od 08.06.2006. godine („Službene novine TK“ broj 7/06)
7. Tekuća pitanja


Predsjednica
Zakonodavno-pravne komisije
Jasmina Lugavić, v. r.
0 0