Pozivi

Saziv 4. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

koja će se održati u četvrtak, 26.01.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati u plavoj Sali BKC Tuzla

24.01.2023 14:36
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-45-1/23
Tuzla, 24.1.2023. godine


Na osnovu člana 59. a u vezi sa članom 57. stav (3) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona


S a z i v a

četvrtu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera,
koja će se održati u četvrtak, 26.1.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u TuzliZa sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona
Žarko Vujović
0 0