Pozivi

Saziv 4. sjednice Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

 

09.07.2021 12:27
Slika
koja će se održati u ponedjeljak, 12.07.2021. godine, sa početkom u 9,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za prostorno uređenje
i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02- 450 -1/21
Tuzla, 07.07.2021.godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

četvrtu sjednicu Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 12.07.2021. godine, sa početkom u 9,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje nacrta federalnog Zakona o zaštiti zraka sa mišljenjem Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona
2.Upoznavanje sa Informacijom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u vezi sa prijavom Udruženja „Aarhus centar u BiH“
3. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije
Lejla Vuković, v.r.
0 0