Pozivi

Saziv 4. sjednice Komisije za kulturu, sport i mlade

 

19.02.2021 08:36
Slika
koja će se održati u srijedu, 24.02.2021. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za kulturu, sport i mlade
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02- 141- 1/21
Tuzla, 17.02.2021.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

4. sjednicu Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu, 24.02.2021. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020. – 2024.
2. Upoznavanje sa:
a) Informacijom Univerziteta u Tuzli u vezi predstavke Amile Dervišbegović iz Tuzle
b) Odgovorom Ministarstva obrazovanja i nauke TK u vezi predstavke Amile Dervišbegović iz Tuzle

3. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Bahrudin Ahmetagić, v.r.
0 0