Pozivi

Saziv 4. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova

 

23.05.2023 09:01
Slika
koja će se održati u petak, 26.05.2023. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-282-1/23
Tuzla, 19.05.2023. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A

četvrtu sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u petak, 26.05.2023. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim
pravima branilaca i članova njihovih porodica
2. Razmatranje Izvještaja o radu sa Izvještajem o izvršenju Finansijskog plana Javne
ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period 01.01-31.12.2022. godine
3. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog
kantona za period 01.01.-31.12.2022. godine
4. Razmatranje Informacije o maloljetničkoj delinkvenciji na području Tuzlanskog
kantona
5. Tekuća pitanja
Predsjednica
Komisije za jednakopravnost spolova
Suvada Džuzdanović, v.r.
0 0