Pozivi

Saziv 39. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

 

19.03.2021 15:38
Slika
koja će se održati u srijedu, 24.3.2021. godine, sa početkom u 12,00 sati, u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-197-1/21
Tuzla, 19.3.2021. godine


Na osnovu člana 59. a u vezi sa članom 57. stav (3) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona


S a z i v a

trideset devetu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera,
koja će se održati u srijedu, 24.3.2021. godine, sa početkom u 12,00 sati,
u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli


Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Analize stanja i poduzimanje konkretnih mjera na području Tuzlanskog kantona u vezi sa pogoršanom epidemiološkom situacijomPredsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Slađan Ilić
0 0