Pozivi

Saziv 38. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

 

22.08.2022 13:53
Slika
koja će se održati u petak, 26.08.2022. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-483-1/22
Tuzla, 19.08.2022. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A
trideset osmu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u petak, 26.08.2022. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1.Razmatranje prijedloga Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga Zakona o privremenom korišćenju javnih površina na području Tuzlanskog kantona
3. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona naučnoistraživačkom radu
4. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
5. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina
6. Razmatranje nacrta Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Tuzlanskom kantonu
7. Razmatranje nacrta Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći
8. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
9. Razmatranje zahtjeva za ocjenu ustavnosti članova 7. i 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 10/22), radi utvrđivanja prijedloga odgovora Ustavnom sudu FBiH
10. Razmatranje zahtjeva za tumačenje članova 134., 135. i 135a Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, dostavljenog od strane JU Mješovita srednja škola Banovići
11. Razmatranje zahtjeva za autentično tumačenje člana 30. stav 4. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene novine TK“ broj: 9/15 od 18.08.2015. godine) a sada član 30. stav 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naobrazbi odraslih („Službene novine TK“ broj: 5/22 od 31.03.2022. godine), dostavljenog od PU Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice
12. Razmatranje zahtjeva za autentično tumačenje člana 27. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona” br.7/17, 10/17, 10/18, 14/18, 8/21, 10/22 i 14/22), dostavljenog od Joze Tunjića iz Lukavca
13. Razmatranje zahtjeva advokatske kancelarije Aide Smajić za dostavu mišljenja koje je dato Skupštini TK na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
14. Upoznavanje sa mišljenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vezi zahtjeva JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ za davanje autentičnog tumačena člana 40. stav 3. Zakona o šumama („Službene novine TK“, broj: 7/17, 8/20 i 3/21)
15. a) Upoznavanje sa izjašnjenjem Ministarstva za kulturu, sport i mlade u vezi zahtjeva PU „Arhiv za privatnu arhivsku građu“ Tuzla
b) Upoznavanje sa zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona u vezi dostavljenih prijedloga za brisanje odredbi Zakona o arhivskoj djelatnosti
16. Tekuća pitanja
Predsjednica
Zakonodavno-pravne komisije
Jasmina Lugavić, v. r.
0 0