Pozivi

Saziv 38. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

 

19.02.2021 08:46
Slika
koja će se održati u četvrtak, 25.2.2021. godine, sa početkom u 9,30 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-137-1/21
Tuzla, 17.2.2021. godine

Na osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona

S a z i v a

trideset osmu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u četvrtak, 25.2.2021. godine, sa početkom u 9,30 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o šumama
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020.-2024.
4. Razmatranje Izvještaja o razvoju sa Izvještajem o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina, za 2019. godinu
5. Razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa Programom mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u Izvještaju o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine
6. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
7. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2019/2020. godini
8. Razmatranje Informacije o stanju u malim i srednjim preduzećima na Tuzlanskom kantonu u 2019. godini sa prijedlogom smjernica rada za naredni period
9. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini
10. Razmatranje Analize zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2019. godini
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi zahtjeva za autentično tumačenje člana 44b. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 5/12, 5/14, 12/16 i 6/20) odnosno člana 45. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica - drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 8/20)Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Slađan Ilić
0 0