Pozivi

Saziv 37. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

koja će se održati u subotu, 30.1.2021. godine, sa početkom u 9,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

29.01.2021 12:47
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-78-1/21
Tuzla, 29.1.2021. godine


Na osnovu člana 59. a u vezi sa članom 57. stav (3) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona


S a z i v a

trideset sedmu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera,
koja će se održati u subotu, 30.1.2021. godine, sa početkom u 9,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli


Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o stavljanju van snage Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-26-7/21 od 15.1.2021. godine


Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Slađan Ilić
0 0