Pozivi

Saziv 31. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova

 

22.08.2022 14:03
Slika
koja će se održati u ponedjeljak, 29.08.2022. godine, sa početkom u 14,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-484-1/22
Tuzla, 19.08.2022. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A
trideset prvu sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 29.08.2022. godine, sa početkom u 14,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Rodne analize zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona na rukovodećim pozicijama

2. Tekuća pitanja
- Upoznavanje sa Deklaracijom o podršci i namjeri osnaživanja učešća žena u političkom životu političke stranke u Tuzlanskom kantonuPredsjednica
Komisije za jednakopravnost spolova
Azra Okić, v.r.
0 0